آراء وحدت رویه

رسیدگی به خواسته اصلاح سند در موضوعات ترافعی که محتاج به امعان نظر قضایی می باشد در صلاحیت دادگاه بوده و از صلاحیت هیئت نظارت ثبت خارج می باشد.

مستندات:  بند ۱ ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک شماره دادنامه قطعی : ۹۵۰۹۹۷۰۹۱۰۷۰۰۶۰۵   رأی خلاصه جریان پرونده رییس شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه درخصوص دعوی خانم م. الف.گ. بوکالت از آقای م. ح.پ. بطرفیت خوانده آقای م. ز. به خواسته اصلاح سند با استدلال اینکه به …

توضیحات بیشتر »

فرجام خواهی از رأی صادره از دادگاه بدوی، که در مهلت تجدیدنظرخواهی تقدیم شود، اعتراض تجدیدنظر محسوب شده و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر ارسال می شود.

مستندات:  ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی- شماره دادنامه قطعی : ۹۴۰۹۹۸۵۴۷۰۲۰۰۰۴۷   رأی خلاصه جریان پرونده پس از صدور دادنامه ی مزبور از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ایرانشهر و ابلاغ آن بوکلای فرجامخواه در تاریخ۹۴/۹/۱۰ از آن فرجامخواهی شده است و …

توضیحات بیشتر »

قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور با استناد به اینکه تنها شاهد ماجرا، به عمدی بودن قتل شهادت نداده است و متهم از پر بودن سلاح توسط مقتول کاملاً بی اطلاع بوده و به هیچ وجه قصد قتل را نداشته است، قتل واقع شده را از مصادیق قتل شبه عمد تشخیص دادند.

در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف استنباط از بند ب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی و تشخیص عمدی یا غیرعمدی بودن قتل در یک پرونده اصراری کیفری، بین شعب دادگاه کیفری یک استان مرکزی و یازدهم دیوان عالی کشور، بحث و بررسی شد. به نقل از …

توضیحات بیشتر »

 رسیدگی به دعوی به خواسته الزام اداره گاز به تفکیک انعشاب گاز واحد مسکونی، در صلاحیت دیوان عدالت اداری بوده و دادگاه عمومی در این خصوص صلاحیتی ندارد.

مستندات:  ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری شماره دادنامه قطعی : ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۸۰۰۳۵۴   رأی خلاصه جریان پرونده آقای ع. ب. در دادخواستی به طرفیت شرکت گاز استان تهران الزام خوانده را به تفکیک انشعاب گاز واحد مسکونی خود خواستار شده است. شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی تهران به موجب قرار شماره …

توضیحات بیشتر »

در صورتی که اعتیاد سابق زوج ثابت شود؛ اگر مدعی ترک باشد و پزشکی قانونی نیز اعتیاد فعلی وی را تأیید نکند، شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق محقق می شود.

شماره دادنامه قطعی : ۹۴۰۹۹۸۲۸۱۰۹۰۰۴۷۸ تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۵/۰۵/۳۱   رأی خلاصه جریان پرونده پیرو گزارش قبلی خانم ص. ب. دادخواستی به طرفین آقای س.س. الف. به خواسته طلاق تقدیم نموده و طی متن آن توضیح داده به استناد سند ازدواج شماره ۶۶۵۲ دفتر شماره ۵ قزوین با خوانده …

توضیحات بیشتر »

اگر زوج دارای اختلال عمده روان پزشکی با علایم خلقی و روان پریشی باشد سبب دشواری در فرایند زندگی مشترک و مخاطرات جانی و روانی برای زوجه بوده و موجبات الزام زوج به طلاق را فراهم می آورد.

  خلاصه جریان پرونده: در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۳ اقای ج. ا. د. به وکالت از طرف خانم ف. ا. حاجی محله فرزند ا. دادخواستی به خواسته طلاق به طرفیت اقای ا. س. فرزند م. به دادگاه عمومی ( حقوقی ) شهرستان نکا تقدیم کرده و اظهار داشته است.موکله به موجب سند …

توضیحات بیشتر »

عدم ذکر علت تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون وفق تبصره ۱۸ قانون مجازات اسلامی علاوه بر تخلف انتظامی، از جهات تجویز اعاده دادرسی است.

به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه هیأت عمومی با حضور رئیس دیوان عالی کشور و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور امروز سه شنبه ۲۴ مرداد ماه برگزار شد. در این جلسه گزارش پرونده وحدت رویه قضایی در خصوص تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر …

توضیحات بیشتر »

اعتراض به دستور اجرا مانند ادعای بذل یا پرداخت مهریه در صلاحیت دادگاه می باشد اما اعتراض به شیوه اجرا مانند ادعای توقیف مستثنیات دین در صلاحیت رییس اداره ثبت می باشد.

تاریخ دادنامه قطعی : ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ خلاصه جریان پرونده: شعبه ۱ دادگاه خانواده شهرستان دورود * به موجب دادنامه شماره ۷۶۲۳ – ۱۴۰۱/۲/۱۰ چنین اظهار نظر نموده است: ” در خصوص دعوی اقای ب. ف. به طرفیت خانم ز. ز. مبنی بر ابطال اجراییه شماره ۱۴۰۰۴۱۸۲۳۴۲۰۰۰۲۷۴ اصداری از سازمان ثبت اسناد …

توضیحات بیشتر »

 در دعوی طلاق به دلیل عسر و حرج زوجه ناشی از اعتیاد زوج، در صورتی که زوج نسبت به اعتباد سابق خود اقرار داشته و مدعی ترک آن باشد، از آنجایی که مسلماً در صورت عدم ترک اعتیاد، در زندگی مشترک خلل ایجاد می شود، دادگاه مکلف است زوج را جهت انجام آزمایش های معتبر به پزشکی قانونی معرفی کند.

شماره دادنامه قطعی : ۹۴۰۹۹۸۸۷۱۱۰۰۰۱۱۶ تاریخ دادنامه قطعی :   رأی خلاصه جریان پرونده حسب محتویات پرونده خانم م. و. در تاریخ ۹۴/۲/۸ دادخواستی به طرفیت آقای الف. الف. به خواسته طلاق به دادگاههای عمومی حقوقی سنندج تقدیم که به شعبه نهم ارجاع و ضمن آن اعلام داشته « طبق …

توضیحات بیشتر »

دعوای تغییر نام یا اضافه نمودن یک واژه یا نام به اول یا آخر نام یا حذف از آن در صلاحیت کمیسیون مستقر در ثبت احوال می باشد.

تاریخ دادنامه قطعی : ۱۴۰۱/۰۴/۱۲   رأی خلاصه جریان پرونده شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز * به موجب دادنامه شماره ۰۲۰۹ – ۱۴۰۱/۲/۱۰ چنین اظهار نظر نموده است: ” در خصوص دادخواست م. ز. شماره شناسنامه صادره از و کدملی ۲. ۱۲۴۷۸۷ به طرفیت ثبت احوال شیراز به …

توضیحات بیشتر »