آراء وحدت رویه

تشخیص اشتباه عنوان مجرمانه توسط دادگاه صادرکننده حکم ، موجب تجویز اعاده دادرسی است

شماره دادنامه قطعی : ۹۴۰۹۹۸۲۸۳۹۱۰۰۳۹۵ تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۵/۶/۱۷ رأی خلاصه جریان پرونده : شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قزوین برابر دادنامه شماره ۹۵/۴/۳۱-۹۸ تجدیدنظرخواهی آقای م.س. را نسبت به دادنامه شماره ۱۶۰۷ صادره ازشعبه دادگاه بخش الف. که به موجب آن نامبرده به اتهام اخلال درنظم عمومی ، …

توضیحات بیشتر »

آمریت در قتل، نوعی از معاونت در قتل عمدی بوده و مستوجب مجازات حبس ابد است.

مستندات: ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲- شماره دادنامه قطعی : ۸۹۰۹۹۸۱۵۱۳۱۰۰۴۳۹ تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ رأی خلاصه جریان پرونده براساس دادنامه شماره ۹۳۰۳۲۲-۹۳/۹/۲۳ شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که در مقام فرجام خواهی نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۰۲۲-۹۳/۳/۱۳ شعبه دوم دادگاه کیفری استان مازندران صادر شده است آقای …

توضیحات بیشتر »

به اجرا گذاشتن سفته ای که بابت ضمانت تحویل شده باشد، موجب تحقق بزه خیانت در امانت نیست.

مستندات: ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵- شماره دادنامه قطعی : ۹۲۰۹۹۸۵۱۲۰۳۰۱۵۰۵ تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۵/۰۱/۲۲   رأی خلاصه جریان پرونده به دلالت دادنامه شماره ۲۰۰۹۴۲- ۹۳/۱۲/۴ شعبه ۲۲ دادگاه جزائی مشهد، مستدعی اعاده دادرسی به اتهام خیانت در امانت یک فقره سفته و مبلغ پنجاه میلیون ریال موضوع …

توضیحات بیشتر »

میزان و نحوه محاسبه شرط تنصیف دارایی

تاریخ رای نهایی : ۱۳۹۴/۰۵/۰۵ شماره رای نهایی : ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۹۹۰۰۱۰۴  رای شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور …مستفاد از بند الف از شرایط ضمن عقد نکاح خارج لازم (هر گاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء رفتار …

توضیحات بیشتر »

با توجه به اینکه با رهن گذاشتن ملک دیگری، انتقال مالکیت صورت نمی گیرد، بزه انتقال مال غیر منتفی بوده و هرگاه متهم از این طریق مالی کسب کند، موضوع مشمول عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع است.

شماره دادنامه قطعی : ۹۳۰۹۹۸۶۶۲۲۲۰۰۷۹۰ تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ رأی خلاصه جریان پرونده به دلالت دادنامه شماره ۲۰۰۷۹۰- ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ شعبه ۱۰۴ دادگاه جزائی بروجرد مستدعی اعاده دادرسی به اتهام کلاهبرداری بوسیله انتقال منافع غیر به میزان یک میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون ریال موضوع شکایت آقای د. گ. …

توضیحات بیشتر »

چنانچه در پیش فروش ملک، فروشنده ملک را با حفظ حقوق خریدار به دیگری منتقل نموده و منتقل الیه نیز تعهدات در قبال خریداران را تقبل نماید، بزه فروش مال غیر محقق نمی شود.

شماره دادنامه قطعی : ۹۰۰۹۹۸۰۰۰۲۰۰۲۳۴۳ تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ رأی خلاصه جریان پرونده آقای ه. بر حسب شکایت آقایان م. و دیگران به اتهام فروش مال‌ غیر تحت تعقیب قرار گرفته است . خلاصه شکایت شاکیان این است که مشتکی‌عنه دو دستگاه آپارتمان احداث شده در پلاک ثبتی شماره …

توضیحات بیشتر »

درصورت تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی از رای صادره، تخفیف مجازات موضوع ماده ۴۴٢ قابل اعمال نیست

دکتر علی خالقی، حقوقدان و استاد دانشگاه، از صدور یک رای وحدت رویه جدید در جلسه امروز (سه‌ شنبه) هیات عمومی دیوان عالی کشور خبر داد. بر این اساس و مطابق رای جدید، در مواردی که شاکی خصوصی از حکم صادر شده تجدیدنظرخواهی کرده باشد، تخفیف مجازات موضوع ماده چهارصد …

توضیحات بیشتر »

چنانچه دختر باکره با رضایت مرتکب بزه زنا شود،مستحق دریافت ارش البکاره و مهرالمثل نیست.

شماره دادنامه قطعی : ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۹۴۰۰۱۱۴ تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۴/۰۷/۲۰ رأی خلاصه جریان پرونده بر اساس گزارش کلانتری … در مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۹ ساعت ۲۱ آقای س. ن.۳۹ ساله با مراجعه به کلانتری اعلام داشته که دخترانم به نام‌های ص. ن. ۱۳ ساله و س. ن. ۱۵ ساله ساعت ۱۵ روز …

توضیحات بیشتر »

تردید قاضی میان خیانت در امانت و فروش مال غیر

شماره دادنامه قطعی : ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۲۰۰۱۱۳ تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۳/۰۴/۱۶ رأی خلاصه جریان پرونده دارای دو جلد است که به ترتیب بدین خلاصه می‌باشند: ۱-جلد اول: به ‌موجب گزارش مورخ ۱۳۹۰/۰۴/۱۹ نیروی انتظامی اتومبیل پراید شماره … درحالی‌که دچار آتش‌سوزی شده و جسدی با دست‌های بسته و سوخته در آن …

توضیحات بیشتر »

هرگاه متقاضی طلاق در دادگاه های خارج، زوج بوده و اجازه طلاق با تقاضای مشارالیه صادر شده باشد،حکم صادره با تقاضای زوجه قابل تنفیذ در دادگاه های صالح ایران نیست.

مستندات: ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده شماره دادنامه قطعی : ۹۳۰۹۹۸۰۲۰۰۳۰۰۸۴۸ تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۸ خانم گ. الف. و آقای م. ر.پ. به وکالت ازخانم م. ک. فرزند م. دادخواستی به طرفیت آقای م. ح. فرزند ح. به خواسته تنفیذ طلاق به استناد دلائل …

توضیحات بیشتر »