آراء وحدت رویه

واگذاری مال به دیگری بدون تعیین ماهیت آن، نمیتواند صرفاً حمل بر هبه تلقی شود تا بتوان از آن قابلیت رجوع را استخراج نمود.

تاریخ رای نهایی:۱۳۹۳/۰۹/۲۳ شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۳۶۶   خلاصه پرونده دادخواستی به خواسته اثبات وقوع صلح مستند به سند عادی مورخه ۱۷/۳/۱۳۷۰و الزام به انتقال رسمی ملک به طرفیت آقای ح.ن. به دادگاه عمومی بجنورد تسلیم و توضیح داده: «طبق سند عادی مذکور، خوانده ۵۰ متر از ملک واقع در شهرک …

توضیحات بیشتر »

رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی زوجه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی موضوع مهریه به طرفیت ثالث

به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه هیأت عمومی با حضور مرتضوی مقدم رئیس دیون عالی کشور و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور، برگزار شد. قضات هیأت عمومی پیرامون اختلاف نظر شعبه اول و بیست و چهارم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی …

توضیحات بیشتر »

دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع صالح رسیدگی به شکایات در مورد مصوبات موردی شوراهای اسلامی شهر می باشد.

رأی وحدت رویه شماره: ٨٢٧ مورخ: ۱۴۰۱/۰٩/٢٩   الف) گزارش پرونده به استحضار میرساند، رئیس محترم دیوان عدالت اداری و مستشار محترم شعبه اول دیوان عالی کشور، طی درخواست های جداگانه ای با اعلام اینکه از سوی شعب مختلف دیوان عالی کشور، در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای …

توضیحات بیشتر »

در دوران عقد و پیش از عروسی از آنجایی زوجه عرفاً تمکین نمینماید و مرد نیز عرفاً نفقه پرداخت نمیکند شرط نکاح نامه مبنی بر وکالت در طلاق زوجه در صورت ترک نفقه وی ظرف مدت شش ماه، موجب حق طلاق برای زن نخواهد بود.

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۵/۱۵ شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۲۸۸ خلاصه جریان پرونده این است که آقای ه.ز. به وکالت از خانم م.ک. فرزند ح. ۲۷ ساله  دادخواستی به خواستهی صدور حکم بر اعمال اذن وکالت در طلاق به جهت تحقق بند ب از شرایط ضمن عقد (ترک انفاق) منضم به تصاویر …

توضیحات بیشتر »

با اسقاط خیار عیب، حق مطالبه ارش نیز از بین می‌ رود

جلسه هیأت عمومی در ارتباط با پرونده‌های اصراری حقوقی با حضور حجت ‎الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور و قضات عالی رتبه برگزار شد. در این جلسه، گزارش پرونده اصراری حقوقی با موضوع باقی بودن یا نبودن حق مطالبه ارش برای مشتری با وجود پیش بینی …

توضیحات بیشتر »

هیات عمومی دیوان عالی کشور: با اسقاط خیار عیب، حق مطالبه ارش نیز از بین میرود

روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه هیأت عمومی در ارتباط با پرونده های اصراری حقوقی با حضور حجت الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور و قضات عالی رتبه برگزار شد. در این جلسه، گزارش پرونده اصراری حقوقی با موضوع باقی بودن یا نبودن حق مطالبه ارش …

توضیحات بیشتر »

در صورتی که وکیل برابر قانون اقدام به ابطال تمبر مالیاتی ننموده باشد، دادخواست پذیرفته می شود ولی برای به جریان افتادن دادخواست، دفتر دادگاه باید اخطار رفع نقص برای « خواهان» صادر کند.

رأی وحدت رویه شماره: ٧٨٠ مورخ:١٣٩٨/٧/٢  هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک بند «د» آن و مقررات مواد ۵۳، ۵۴ و ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، وکلای دادگستری موظفند وکالتنامه خود را پس از الصاق و …

توضیحات بیشتر »

دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو، چهارپنجم دیه شکستگی التیام یافته بدون عیب همان عضو است، در نتیجه مقدار دیه ترک برداشتن استخوان ساعد دست، چهارپنجم از چهارپنجم از خمس نصف دیه کامله خواهد بود.

رأی وحدت رویه شماره ۷۸۲ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو، چهارپنجم دیه شکستگی التیام یافته بدون عیب همان عضو است، در نتیجه مقدار دیه ترک برداشتن استخوان ساعد دست، چهارپنجم از چهارپنجم از خمس نصف دیه کامله خواهد بود. مطابق مقررات بند …

توضیحات بیشتر »

صادرکننده چک مکلف به پرداخت وجه به دارنده است؛ مگر دلیلی مبنی بر سوء نیت دارنده و اطلاع وی از تضمینی بودن چک ارائه کند.

شماره دادنامه قطعی : ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۳۱۶ تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۵/۰۳/۲۴ مستندات: ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی رأی خلاصه جریان پرونده آقای ر. ف. بوکالت از خانم س. ف. فرزند ح. در تاریخ ۹۳/۱۲/۲۴ دادخواستی به طرفیت آقای س. م. فرزند سید ح. تقدیم که به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تکاب ارجاع و …

توضیحات بیشتر »

درصورتی که متهم باوجود عداوت شخصی با شاکیان به روی آن ها سلاح بکشد و قصد وی اشخاص معینی باشند، کشیدن سلاح به روی عموم مردم به قصد جان و مال و ناموس آن ها مصداق پیدا نمی کند و بزه ارتکاب یافته محاربه نیست.

شماره دادنامه قطعی : ۹۳۰۹۹۷۰۹۱۰۵۰۰۱۰۲ تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۲/۰۷/۱۷   رأی خلاصه جریان پرونده آقایان د. ، ح. ، ش. ، ت.، ف.(معروف به ش.) و م.م. ( معروف به س. ) فرزندان ن. شهرت همگی م. به اتهام محاربه و افساد در ارض از طریق استفاده از سلاح …

توضیحات بیشتر »