گالری تصاویر

همایش پیشگیری از وقوع جرم

همایش ضرورت تاسیس نهاد داوری در اصناف

جلسه با هیئت مدیره اتحادیه لوازم خانگی

جلسه بررسی چالش های قرارداد مشارکت در ساخت