نظریه های مشورتی

در مرحله اجرای حکم در صورتی که شش ماه از تاریخ ابراز نظریه کارشناسی درخصوص قیمت گذاری برای مزایده سپری شود، تجدید کارشناسی ضرورت دارد مگراین که طرفین تراضی نمایند.

۱۴۰۰/۰۴/۰۶ ۷/۱۴۰۰/۱۹۴ شماره پرونده: ۱۹۴-۱۰۰-۱۴۰۰ ع  استعلام: ۱ -آیا تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ صرفاً ناظر بر معاملات دولتی است یا در مزایده های دادگستری نیز لازم الرعایه است؟ ۲-در صورت مثبت بودن پاسخ و لزوم رعایت آن، آیا این حکم به مواردی که وفق …

توضیحات بیشتر »

در صورت برخورد دو وسیله نقلیه در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده، مسئول دیه کیست؟

۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۷/۹۸/۹۷۲ شماره پرونده: ۹۷۲-۱۸۶/۱-۹۸ ک استعلام: ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر میدارد: »در برخورد دو وسیله نقلیه در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده هر یک مسئول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه است«. آیا در تصادف قاعده تاثیر میزان رفتار …

توضیحات بیشتر »

چنانچه به کارمند دولت حین انجام وظیفه توهینی که از مصادیق قذف محسوب میشود انجام گیرد و مشارالیه اعلام شکایت نکند، آیا بزه مذکور قابل تعقیب است؟

۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۷/۹۷/۲۷۷۴ شماره پرونده: ۲۷۷۴-۱۸۶/۱-۹۷ ک استعلام: چنانچه به کارمند دولت حین انجام وظیفه توهینی که از مصادیق قذف محسوب میشود انجام گیرد و مشارالیه اعلام شکایت نکند، آیا بزه مذکور قابل تعقیب است؟ پاسخ: بازگشت به استعلام شماره ۹۷/۱۰۳۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ به شماره ثبت وارده ۲۷۷۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۸، نظریه …

توضیحات بیشتر »

فقط دستگاه هایی که در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی نام برده شده اند مجاز به معرفی نماینده حقوقی هستند.

۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ۷/۹۹/۱۸۹۷ شماره پرونده: ۱۸۹۷-۱۲۷-۹۹ ح ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ آخرین اراده قانونگذار است؛ لذا نهادها و دستگاه هایی که در ماده واحده قانون استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی و معافیت بنیاد شهید انقلاب …

توضیحات بیشتر »

نظریه مشورتی در مورد صلاحیت دادگاه

شماره نظریه؛ ۷/۹۸/۶۸۹ شماره پرونده؛ ۹۸-۱۶۸-۶۸۹ ک تاریخ نظریه؛ ۱۳۹۸/۸/۲۲ استعلام: در حوزه قضایی شهرستان شادگان دادگاه انقلاب تشکیل نشده است و رئیس حوزه قضایی با داشتن ابلاغ دادرس دادگاه انقلاب شهرستان آبادان مستقر در شادگان، به پرونده های این حوزه قضایی رسیدگی می‌ نماید. حال در صورت اعتراض به …

توضیحات بیشتر »

چنانچه در عقد دائم مهریه زوجه عین معین از نوع غیرمنقول باشد و پس از عقد کاشف به عمل آید که مهریه موصوف مستحق للغیر و در حال حاضر زوج نیز فوت نموده است با عنایت به مواد ۱۰۸۴ و ۱۱۰۰ قانون مدنی ، آیا زوجه مستحق قیمت زمان مطالبه مهریه می باشد یا زمان فوت زوج؟

۱۴۰۰/۰۴/۱۹  ۷/۸۸/۱۰۲۰ ح ۹۹-۹/۲-۱۰۲۰ :پرونده شماره استعلام: چنانچه در عقد دائم مهریه زوجه عین معین از نوع غیرمنقول باشد و پس از عقد کاشف به عمل آید که مهریه موصوف مستحق للغیر و در حال حاضر زوج نیز فوت نموده است با عنایت به مواد ۱۰۸۴ و ۱۱۰۰ قانون مدنی …

توضیحات بیشتر »

آیا حضور قاضی مشاور زن در کلیه جلسات رسیدگی که در دادگاه خانواده تشکیل می‌شود، حسب مواد ۲ و ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در دعاوی مانند اعسار، اعتراض ثالث و … که در ماده ۴ این قانون به آن ها اشاره نشده است، الزامی است؟

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۲۲۵   استعلام: آیا حضور قاضی مشاور زن در کلیه جلسات رسیدگی که در دادگاه خانواده تشکیل می‌ شود، حسب مواد ۲ و ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در دعاوی مانند اعسار، اعتراض ثالث و … که در ماده ۴ این …

توضیحات بیشتر »

صدور حکم برای پرونده هایی که یکی از طرفین پرونده در حالت کما به سر میبرد و فقط حیات نباتی دارد چگونه است؟

۱۴۰۰/۰۴/۰۶ ۷/۱۴۰۰/۲۳۲ شماره پرونده: ۲۳۲-۱۱-۱۴۰۰ ح استعلام: نظر به این که در نحوه رسیدگی و صدور حکم و اجرای حکم پرونده هایی که یکی از طرفین پرونده در حالت کما به سر میبرد و فقط حیات نباتی دارد، ابهاماتی وجود دارد؛ خواهشمند است ارشاد فرمایید: اولاً، حکم چنین اشخاصی چیست؟ …

توضیحات بیشتر »

تکلیف سود سپرده حاصل از فروش اموال ورشکستگان جهت تقسیم بین غرماء

۱۴۰۰/۰۵/۲۰ ۷/۱۴۰۰/۲۰۹ شماره پرونده: ۲۰۹-۷۹-۱۴۰۰ ح استعلام: پس از وصول حکم ورشکستگی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، حسابی به نام هر یک از ورشکستگان نزد یکی از بانکها افتتاح و حاصل فروش اموال آنها جهت تقسیم بین غرماء به حساب مربوطه واریز میشود در برخی پرونده های ورشکستگی به …

توضیحات بیشتر »

چنانچه کارمند بانک فی المثل بانک ملی که دولتی محسوب میشود، در اوراق و اسناد مربوط به بانک مرتکب جعل شود، آیا این عمل جعل در اسناد رسمی موضوع ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ محسوب میشود؟

۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ۷/۱۴۰۰/۲۱۹ پرونده شماره: ۲۱۹-۱۸۶/۲_۱۴۰۰ک استعلام: چنانچه کارمند بانک فی المثل بانک ملی که دولتی محسوب میشود، در اوراق و اسناد مربوط به بانک مرتکب جعل شود، آیا این عمل جعل در اسناد رسمی موضوع ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ محسوب میشود؟ پاسخ: با لحاظ مواد ۲ ، …

توضیحات بیشتر »