نظریه های مشورتی

هرگاه مالک یا متصرف در ملک توقیف شده تصرفی نماید که منافی توقیف ملک باشد برابر ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) قابل تعقیب کیفری است.

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۳۴۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰   استعلام : در خصوص اموال غیرمنقول که در اجرای احکام توقیف می گردد اگر محکومٌ علیه بعد از اینکه سند ملک در اداره ثبت بازداشت شد  در ملک دخل و تصرف کند مثلاً ملک را تخریب نماید آیا می شود ملک را توقیف …

توضیحات بیشتر »

اصطلاح منافع اعم از «عواید» است. منافع مال، هرگونه منفعت قانونی و عقلایی مال را دربر می گیرد اما عواید مال عرفاً ناظر به مالی است که در نتیجه استیفای منافع مال حاصل می شود.

نظریه مشورتی  ۱۳۹۸/۰۸/۲۰  ۷/۹۸/۳۵۷ شماره پرونده: ۳۵۷-۷۶-۹۸ ح   استعلام:  ۱ -تفاوت دعوی مطالبه منافع و عواید ایام تصرف ملک مغصوب با دعوی مطالبه اجرت المثل در چیست؟  ۲ -چنانچه دو نفر مالک مشاعی ملکی به نسبت به دو دانگ و چهار دانگ باشند و خواهان با تقدیم دادخواستی مدعی شود …

توضیحات بیشتر »

مجوز کنترل حساب های بانکی افراد با چه کسی است؟

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۱۲۳۴ شماره پرونده : ۱۴۰۱-۱۶۸-۱۲۳۴ تاریخ نظریه : ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ استعلام : در خصوص ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر ضرورت اخذ مجوز از رئیس حوزه قضایی نسبت به کنترل حسابهای بانکی افراد، آیا شامل پرینت آفلاین گردش مالی حساب افراد و بررسی جزئیات …

توضیحات بیشتر »

نحوه اعمال شاخص تورم برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه و مهریه

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۳۳۴ شماره پرونده : ۱۴۰۱-۳/۱-۳۳۴ ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ استعلام نظر به اینکه نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۹۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ آن اداره کل برای مجموعه این دادگاه که در نشست قضایی شهرستان مطرح شد، کمی ابهام دارد و برداشت های متفاوتی از این نظریه ارائه شده است، …

توضیحات بیشتر »

آیا دعوای الزام به تمکین عام و خاص از سوی زوجه علیه زوج به علت تفرق جسمانی زوج و عدم مراجعه به منزل قابل استماع است؟

شماره نظریه : ۷/۹۸/۱۷۰۷ تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۲/۶ پاسخ : نظر به این که بر خلاف صدور حکم مبنی بر نشوز زوجه که دارای آثار مستقیم از جمله سقوط حق نفقه می باشد؛ بر صدور حکم مبنی بر نشوز زوج اثر مستقیم بار نیست و قیاس زوجین با یکدیگر ؛ …

توضیحات بیشتر »

ساختمان و پایان کار

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه- ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۷/۹۸/۴۹۴ شماره پرونده: ۴۹۴-۳/۱-۹۸ ح استعلام: برابر حکم دادگاه، فردی به تکمیل (ساختمان و اخذ پایان کار) محکوم گردیده و از طرف دیگر برابر رأی کمیسیون ماده صد شهرداری، این فرد به تخریب ساختمان موضوع حکم محکوم گردیده است.  تعارض آراء در …

توضیحات بیشتر »

عدم ارایه اصل سند مورد شکایت از سوی متهم بدون عذر موجه میتواند به عنوان قرینهای بر ارتکاب جرم جعل محسوب شود که در کنار سایر ادله اثبات جرم، «مثبت وقوع جعل» باشد

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۹۲۰ شماره پرونده : ۱۴۰۱-۱۶۸-۹۲۰ ک تاریخ نظریه : ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ استعلام : در بزه جعل با توجه به اینکه بعضاً متهم سند مورد ادعای جعل را جهت انجام کارشناسی ارائه نمیکند؛ اما ادله قطعی مبنی بر وجود سند در دست وی وجود دارد و قرائنی نیز بر …

توضیحات بیشتر »

نکاح دختر باکره بدون اذن پدر یا جد پدرى ، غیر نافذ است نه باطل

نظریه مشورتی شماره ۱۲۶۱/۹۲/۷ مورخ ۳۰/ ۶/ ۱۳۹۲ اداره حقوقی قوه قضائیه «نکاح دختر باکره بدون اذن پدر یا جد پدری، غیرنافذ است (نه باطل) و تا زمانی که حکم به بطلان نکاح مزبور صادر نگردد، آثار عقد صحیح را دارا است. مقررات ماده ۱۰۴۳ اصلاحی قانون مدنی که نکاح …

توضیحات بیشتر »