نظریه های مشورتی

چنانچه در سانحه رانندگی بین وسیله نقلیه موتوری و احشام (در فرض پرونده شتر) سرنشین خودرو مصدوم گردد، با فرض مقصر شناخته شدن مالک حیوان و عدم شناسایی وی، مسئولیت پرداخت دیه زیاندیده بر عهده کدام یک از شرکت بیمه خوروی غیر مقصر (زیان دیده) و یا صندوق تأمین است؟

۱۴۰۲/۰۵/۲۵ ۷/۱۴۰۲/۳۶۹ شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۶/۱۰-۳۶۹ک استعلام: چنانچه درسانحه رانندگی بین وسیله نقلیه موتوری و احشام (در فرض پرونده شتر) سرنشین خودرو مصدوم گردد با فرض مقصر شناخته شدن مالک حیوان و عدم شناسایی وی، مسئولیت پرداخت دیه زیاندیده بر عهده کدام یک از شرکت بیمه خوروی غیر مقصر (زیان دیده) …

توضیحات بیشتر »

تأمین دلیل مستلزم تعیین وقت اجرای قرار و ابلاغ آن به طرف مقابل است؛ مگر اینکه اجرای قرار فوریت داشته باشد یا تعیین طرف مقابل برای درخواست کننده تأمین دلیل ممکن نباشد.

نظریه مشورتی ۱۳۹۹/۱۱/۱۳-۷/۹۹/۱۵۷۵ شماره پرونده: ۹۹-۱۲۷-۱۵۷۵ ح  استعلام: ۱- آیا در اجرای ماده ۱۵۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ باید وقت جهت اجرای قرار تأمین دلیل تعیین شود و درصورتی که دلیل مورد نظر خواهان نزد خوانده باشد، آیا دادگاه تکلیفی به …

توضیحات بیشتر »

آیا در خصوص رأی داوری که به آن اعتراض نشده و قطعیت یافته است، میتوان محکوم علیه این رأی را در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ بازداشت کرد؟

۱۴۰۲/۰۵/۱۰ ۷/۱۴۰۲/۲۸۱ شماره پرونده: ۱۴۰۲-۲۶-۲۸۱ح استعلام: آیا در خصوص رأی داوری که به آن اعتراض نشده و قطعیت یافته است، میتوان محکوم علیه این رأی را در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ بازداشت کرد؟ پاسخ: اولا،ً مطابق مواد ۴۸۸ و ۴۹۳ قانون آیین دادرسی …

توضیحات بیشتر »

در خصوص اجراییه های صادره از دادگاه های حقوقی یا کیفری با موضوع مطالبه «خسارت تأخیر تأدیه وجوه»، مبنای محاسبه در اجرای احکام، شاخص «سالانه» است یا شاخص «ماهانه»؟

۱۴۰۲/۰۵/۲۴ ۷/۱۴۰۲/۳۱۲ شماره پرونده: ۱۴۰۲-۳/۱-۳۱۲ح استعلام: در خصوص اجراییه های صادره از دادگاه های حقوقی یا کیفری با موضوع مطالبه «خسارت تأخیر تأدیه وجوه»،مبنای محاسبه در اجرای احکام، شاخص «سالانه» است یا شاخص «ماهانه»؟ پاسخ: اولا،ً بانک مرکزی شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را …

توضیحات بیشتر »

با توجه به ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی، چنانچه طرفین معاملات حقوقی در اسناد عادی که برای آن معامله تنظیم شده است، تاریخ تنظیم سند را به صورت غیر واقعی درج کنند، آیا به صرف درج چنین تاریخی، بزه جعل تحقق مییابد؟

۱۴۰۲/۰۵/۱۷ ۷/۱۴۰۲/۳۲۰ شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۸۶/۲-۳۲۰ک استعلام: با توجه به ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی، چنانچه طرفین معاملات حقوقی در اسناد عادی که برای آن معامله تنظیم شده است، تاریخ تنظیم سند را به صورت غیر واقعی درج کنند، آیا به صرف درج …

توضیحات بیشتر »

برخی وکلای دادگستری در زمان ثبت دادخواست بدوی یا تجدید نظر امضای موکل را نیز در ذیل برگ دادخواست اخذ میکنند و دادخواست به همین ترتیب ثبت میشود. آیا ثبت و امضای دادخواست بدوی یا تجدید نظر «به صورت همزمان و توسط وکیل و موکل»، وفق ماده ۶۸۳ قانون مدنی، دلالت بر انفساخ عقد وکالت دارد و موجب منتفی شدن سمت وکیل در پرونده میشود؟

۱۴۰۲/۰۵/۲۹ ۷/۱۴۰۲/۳۳۰ شماره پرونده: ۱۴۰۲-۹۸-۳۳۰ح استعلام: برخی وکلای دادگستری در زمان ثبت دادخواست بدوی یا تجدید نظر امضای موکل را نیز در ذیل برگ دادخواست اخذ میکنند و دادخواست به همین ترتیب ثبت میشود. آیا ثبت و امضای دادخواست بدوی یا تجدید نظر «به صورت همزمان و توسط وکیل و …

توضیحات بیشتر »

چنانچه در طلاق توافقی فقط یکی از زوجین در جلسه مشاوره شرکت کند، آیا طلاق توافقی امکانپذیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ ۷/۱۴۰۲/۱۳ شماره پرونده: ۱۳-۹/۱-۱۴۰۲ ح استعلام: چنانچه در طلاق توافقی فقط یکی از زوجین در جلسه مشاوره شرکت کند، آیا طلاق توافقی امکانپذیر است؟ پاسخ: جناب آقای بصیری معاون محترم قضایی رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی با سلام و دعای خیر؛ …

توضیحات بیشتر »

اختیار ولی قهری و قیم در تقاضای قصاص یا رضایت

نظریه مشورتی شماره ۸۷۰۹/۷ مورخ ۱۳۶۹/۳/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه پرسش: در قتل عمد آیا تقاضای قصاص متهم توسط ولی قهری صغار و قیم از دادگاه امکان پذیر هست یا خیر؟ و آیا ولی قهری و قیم می توانند بدون دریافت حقوق صغار اعلام رضایت نمایند یا خیر؟ مستنبط …

توضیحات بیشتر »

هرگاه داور به طریق دیگری غیر از آنچه که مورد توافق طرفین بوده ابلاغ را انجام دهد، در صورتی دارای اعتبار است که مورد پذیرش مخاطب ابلاغ واقع شود والا چنین ابلاغی نامعتبر و غیر موثر بوده و باید ابلاغ مجدد از طریق دفتر دادگاه انجام شود.

نظریه مشورتی     شماره ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۷/۹۸/۸۶۶ شماره پرونده: ۸۶۶-۱۳۹-۹۸ح به موجب ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹» چنانچه طرفین درقرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پیش بینی نکرده باشند، داور مکلف است رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوی …

توضیحات بیشتر »

احتساب مهریه مقتول به عنوان نصف دیه کامل برای قصاص

نظریه مشورتی شماره ۳۴۴۶/۷ مورخ ۱۳۶۴/۸/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه پرسش : هرگاه مردی مرتکب قتل همسرش شود و پدر مقتوله با احتساب مهریه دخترش به عنوان نصف دیه کامل تقاضای قصاص نماید آیا مهریه زن را می توان به عنوان دیه محاسبه نمود یا خیر؟ هرگاه پدر مقتوله …

توضیحات بیشتر »