دادنامه ها

تبانی با مالک ملک توقیف شده به منظور رفع توقیف از ملک

شماره دادنامه قطعی : ۸۹۰۹۹۸۲۱۴۵۳۰۰۵۰۳ تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۵/۰۲/۰۴ چکیده : چنانچه شخصی پس از تبانی با مالک ملک توقیف شده ، با انعقاد قرارداد صوری و طرح دعوی اعتراض ثالث ، ملک را از توقیف خارج نماید عمل وی مصداق بزه تبانی برای بردن مال غیر است . …

توضیحات بیشتر »

یکی از شروط تحقق بزه توهین ، صراحت لفظ بکار گرفته شده بر توهین و هتک حرمت است

شماره دادنامه قطعی : ۹۳۰۹۹۸۰۵۰۱۹۰۱۱۳۱ تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ رأی دادگاه بدوی : در خصوص اتهام ۱- خانم ع. ص. ۲- آقای م. ج.ح. با وکالت خانم م. الف.ق. ۳- آقای م. م . دایر بر توهین و تهدید، موضوع کیفر خواست شماره ۹۳۱۰۴۳۰۵۰۰۰۰۳۳۰۳ مورخ ۹۳/۱۲/۱۸ دادسرای عمومی و …

توضیحات بیشتر »

تا زمانی که ملکی در بازداشت باشد، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در مورد آن پذیرفته نمی شود.

شماره دادنامه قطعی : ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۳۴۰ تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۱/۱۱/۱۵  رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران تجدیدنظرخواهی آقای م.ط. با وکالت آقای م.ح. (آقای ی.م. و خانم م.الف. وکلای اولیه عزل شده اند) به طرفیت آقای الف.الف. از دادنامه شماره ۰۱۲۱۴ مورخ ۲۷/۱۰/۹۰ شعبه ۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران (که به …

توضیحات بیشتر »

با ارائه شاهد و دلایل می‌توان تعلق شناسنامه به خواهر متوفای خواهان قبل از تولد وی و استعمال آن از ناحیه والدین برای وی را ثابت کرد و دعوی ابطال سند سجلی و شناسنامه را طرح نمود. دادگاه با احراز موارد، حکم به ابطال سند سجلی و صدور شناسنامه با تاریخ واقعی صادر می‌نماید.

شماره دادنامه قطعی : ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۹۶۴ تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۱/۰۷/۱۸  رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی خانم ه.ش. به طرفیت اداره ثبت احوال شرق تهران به خواسته صدور حکم به ابطال شناسنامه ۸۱۹ با تاریخ تولد ۱۳۵۹ و صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد واقعی ۱۳۶۳ به لحاظ عدم …

توضیحات بیشتر »

حکم تمکین از احکام تاسیسی است و بهره برداری زوج از آثار آن نیازمند صدور اجرائیه و امتناع زوجه است. بنابراین در فرض عدم صدور اجراییه، محکوم له نمی تواند از آثار عدم تمکین (از جمله تجویز ازدواج مجدد) بهره مند شود.

مستندات : مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده شماره دادنامه قطعی : ۹۳۰۹۹۸۰۲۰۱۲۰۱۲۴۴ تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۴/۰۲/۲۱  رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ک. س.پ. به طرفیت خانم ز. پ. به خواسته تجویز ازدواج مجدد به لحاظ عدم تمکین زوجه و به موجب دادنامه ۷۶۶-۱۳۹۳/۵/۱۲ این دادگاه …

توضیحات بیشتر »

حکم تمکین از احکام تاسیسی است و بهره برداری زوج از آثار آن نیازمند صدور اجرائیه و امتناع زوجه است. بنابراین در فرض عدم صدور اجراییه، محکوم له نمی تواند از آثار عدم تمکین (از جمله تجویز ازدواج مجدد) بهره مند شود.

مستندات : مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده شماره دادنامه قطعی : ۹۳۰۹۹۸۰۲۰۱۲۰۱۲۴۴ تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۴/۰۲/۲۱  رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ک. س.پ. به طرفیت خانم ز. پ. به خواسته تجویز ازدواج مجدد به لحاظ عدم تمکین زوجه و به موجب دادنامه ۷۶۶-۱۳۹۳/۵/۱۲ این دادگاه …

توضیحات بیشتر »

وضعیت حقوقی بیع توسط ورثه نسبت به ترکه قبل از تقسیم

انجام بیع توسط ورثه نسبت به ترکه قبل از تقسیم با توجه به تعدد ورثه، معلوم نبودن حدود و مشخصات مورد معامله، مشخص نبودن سهم هر یک از ورثه و جهل در مبیع و معین نبودن موضوع مورد معامله صحیح نیست. شماره دادنامه قطعی : ۹۳۰۹۹۸۲۱۶۴۴۰۰۴۱۲ تاریخ دادنامه قطعی : …

توضیحات بیشتر »

شرط تحقق رابطه امانی، قصد امانت و سپردن مال امانی در یک مقطع زمانی مشخص است.

مستندات: ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵- شماره دادنامه قطعی : ۹۳۰۹۹۸۲۶۴۳۵۰۰۲۲۳ تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۴/۰۲/۰۶ رأی دادگاه بدوی اتهام الف.ت. ۳۲ ساله، آزاد با معرفی کفیل، به‌ موجب کیفرخواست مورخ ۲۶/ ۰۷/ ۱۳۹۳ دادسرای عمومی و انقلاب حوزه قضایی ش.، خیانت‌ درامانت نسبت به بیست‌ وچهار فقره چک …

توضیحات بیشتر »

در دعوای رفع تصرف عدوانی علاوه بر اینکه لازم است سبق تصرفات خواهان ثابت گردد، این سبق تصرفات باید مستقر، مستمر، علنی، غیر مبهم و کامل باشد.

شماره دادنامه قطعی : ۹۳۰۹۹۸۲۲۱۰۳۰۰۲۵۳ تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۴/۰۲/۰۸   رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقایان ب. ز. و ر. و. به وکالت از آقای ح. الف. به طرفیت آقایان م. م. و م. ک. که متعاقباً آقای ب. ز.ط.ق. وکالت وی را عهده دار شده اند مبنی …

توضیحات بیشتر »

در دعوی مطالبه وجه به موجب چند فقره سفته، در صورتی که مبلغ سفته آنها مجهول باشد، دعوی قابلیت استماع ندارد.

شماره دادنامه قطعی : ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۵۸۵ تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۴/۰۶/۰۲  رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست آقای ف. ی. به طرفیت آقای ح. ش.ش. به خواسته تامین خواسته تامین خواسته و مطالبه وجه به مبلغ ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام خسارات دادرسی وخسارات تاخیر تادیه به موجب ۴ فقره سفته (واخواست نشده)به …

توضیحات بیشتر »