دادنامه ها

تصرف شخص ثالث در مورد معامله، از مصادیق عدم امکان قبض مبیع و درنتیجه بطلان معامله نیست؛ بلکه در این خصوص مشتری بدوا باید الزام به تسلیم را از مرجع صلاحیت دار مطالبه کند.

شماره دادنامه قطعی : ۹۴۰۹۹۸۲۲۱۳۱۰۰۸۵۰ تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۵/۰۲/۰۷   رای دادگاه بدوی : در خصوص دادخواست آقای ح. ش. به طرفیت آقای س. ح.ب. به خواسته صدور حکم بر اعلام بطلان معامله موضوع مبایعه نامه مورخ ۱۳۸۵/۸/۲۲ و استرداد ثمن به مبلغ ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال با احتساب کلیه خسارات …

توضیحات بیشتر »

در قرارداد بیع که هر یک از طرفین قرارداد دارای حق حبس می باشند؛ الزام صاحب حق حبس به ایفای تعهدات قراردادی؛ منوط به انجام تعهد طرف مقابل به نحو کامل می باشد.

شماره دادنامه قطعی : ۹۴۰۹۹۸۲۹۲۰۵۰۰۱۴۰ تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۵/۰۲/۲۶   رأی دادگاه بدوی رای دادگاه الزام خوانده (آقای ح.ع. ت. فرزند الف. ) به انجام تعهد موضوع بند ۶ دو فقره مبایعه نامه به شمارگان ۵۷۶۵۴۰۳ و ۵۷۶۴۷۵۵ نسبت به دو واحد مسکونی مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۹ و جبران ضرر و …

توضیحات بیشتر »

جدایی و مفارقت جسمانی طولانی مدت زوجین و بذل کلیه حقوق مالی از سوی زوجه دلالت تام بر کراهت و نفرت طرفین از یکدیگر داشته و از موجبات صدور حکم به طلاق است.

تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۹/۰۷/۲۷   رأی خلاصه جریان پرونده حسب اوراق و مندرجات پرونده اقای ع. ن. به وکالت از خانم ز. ر. به شرح دادخواست تقدیمی دعوی به طرفیت اقای ن. ا. ق. بخواسته طلاق مطرح و اختصارا بیان نموده طرفین پرونده مطابق با عقدنامه در مورخه ۷۷/۱۲/۶ …

توضیحات بیشتر »

 هر گاه وراث متوفی حاضر به پرداخت قیمت اعیانی باشند، صدور حکم به سهم الارث زوجه متوفی از عین اموال وی ، مغایر موازین قانونی و در خور نقض است.

شماره دادنامه قطعی : ۸۷۰۹۹۸۳۴۱۰۴۰۰۴۰۳ تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۵/۰۵/۰۴   رأی خلاصه جریان پرونده در دادنامه فوق الاشاره سهم خانم س. خ. همسر مرحوم ع.الف. ن. در تقسیم ترکه طی دادنامه شماره ۹۰۰۰۵۹۹ – ۹۰/۰۸/۳۰ صادره از شعبه چهارم دادگاه حقوقی کرمان تعیین گردیده است به رأی مذکور احد …

توضیحات بیشتر »

 بر اساس قانون ثبت، مالک ملک از نظر دولت، کسی است که ملک به نام وی ثبت شده و یا اینکه به طور رسمی به او انتقال داده شده باشد؛ بنابراین دعوای اعتراض ثالث اجرایی به استناد شهادت شهود در مقابل دارنده سند رسمی ملک پذیرفته نیست.

شماره دادنامه قطعی : ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۰۲۰ تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۵/۰۶/۲۳   رأی دادگاه بدوی شماره پرونده : ۹۴۰۹۹۸۲۱۶۲۳۰۰۹۳۱ شماره دادنامه : ۹۵۰۹۹۷۲۱۶۲۳۰۰۲۲۶ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ رای دادگاه در خصوص اعتراض آقای ع.ر. ص.م. با وکالت آقای ع. خ.الف. و خانم م. خ.الف. به طرفیت ۱- خانم الف. ف. ۲- آقای …

توضیحات بیشتر »

صدور قرار ابطال دادخواست به علت عدم ارائه اصول اسناد عادی در جلسه دادرسی فقط در صورتی ممکن خواهد بود که خوانده نسبت به سند عادی مورداشاره بصورت توأمان اظهار تردید و انکار نماید.

شماره دادنامه قطعی : ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۱۹۶ تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۳/۰۲/۲۹ رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی غ.ق. با وکالت م. ر. به طرفیت ز.م. به خواسته صدور حکم مبنی بر استرداد عین طلاجات (شمش طلا و طلاجات به میزان ۴۰۰ گرم) به استناد فاکتور با احتساب هزینه دادرسی، دادگاه با …

توضیحات بیشتر »

قرار دادن کباب پز در مشاعات ساختمان، مصداق بزه تصرف عدوانی است

شماره دادنامه قطعی : ۹۴۰۹۹۸۲۱۴۷۱۰۰۴۹۲ تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام الف.ب. دایر بر تصرف عدوانی مشاعات و مزاحمت به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده شکایت شاکی و اظهارات مطلعین و معاینه محل و …

توضیحات بیشتر »

اثبات بزه سوءاستفاده از ضعف نفس اشخاص، منوط به اخذ حکم حجر بزه دیده نیست

شماره دادنامه قطعی : ۹۲۰۹۹۸۰۲۵۵۰۰۱۱۷۸ تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۵/۰۸/۰۸   رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای م. س. با وکالت آقای م. پ. دائر بر سوء استفاده از ضعف نفس موضوع شکایت آقای الف.س. با وکالت خانم الف.ف. با توجه به شرح محتویات پرونده شکایت شاکی بدین توضیح …

توضیحات بیشتر »

اثبات بزه سوءاستفاده از ضعف نفس اشخاص، منوط به اخذ حکم حجر بزه دیده نیست

شماره دادنامه قطعی : ۹۲۰۹۹۸۰۲۵۵۰۰۱۱۷۸ تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۵/۰۸/۰۸   رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای م. س. با وکالت آقای م. پ. دائر بر سوء استفاده از ضعف نفس موضوع شکایت آقای الف.س. با وکالت خانم الف.ف. با توجه به شرح محتویات پرونده شکایت شاکی بدین توضیح …

توضیحات بیشتر »

در دعوی صدور حکم ورشکستگی احراز این امر که دارایی شرکت برای پرداخت دیون آن کافی است، مستلزم اظهار نظر کارشناسی بوده و صدور قرار رد دعوی به دلیل اختلاف طرفین در مورد مطالبات واستحقاق خواهان در مطالبه فاقد وجاهت قانونی است

شماره دادنامه قطعی : ۹۴۰۹۹۸۲۱۶۰۹۰۰۴۴۳ تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۵/۰۶/۰۹   رأی دادگاه بدوی شماره پرونده : ۹۴۰۹۹۸۲۱۶۰۹۰۰۴۴۳ شماره دادنامه : ۹۴۰۹۹۷۲۱۶۰۹۰۱۳۹۹ تاریخ : ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ « رای دادگاه »; شرکت تعاونی تاکسیرانی تهران با وکالت خانم ن. ص. و ع. ل. به طرفیت شرکت تولیدی لاستیک د. دعوایی به خواسته …

توضیحات بیشتر »