دادنامه ها

در دعوای رفع تصرف عدوانی علاوه بر اینکه لازم است سبق تصرفات خواهان ثابت گردد، این سبق تصرفات باید مستقر، مستمر، علنی، غیر مبهم و کامل باشد.

تاریخ دادنامه قطعی ۱۳۹۴/۰۲/۰۸ شماره دادنامه قطعی ۹۳۰۹۹۸۲۲۱۰۳۰۰۲۵۳ دادنامه دادگاه بدوی : در خصوص دعوی آقایان ب. ز. و ر. و. به وکالت از آقای ح. الف. به طرفیت آقایان م. م. و م. ک. که متعاقباً آقای ب. ز.ط.ق. وکالت وی را عهده دار شده اند مبنی بر صدور …

توضیحات بیشتر »

در صورتیکه طرفین در عقد بیع کلیه حقوق ناشی از ماده ۳۵۵ قانون مدنی را اسقاط نمایند و معلوم شود که مساحت واقعی مبیع نسبت به مساحت ذکرشده در قرارداد، کمتر یا بیشتر است، طرفین نه حق فسخ قرارداد را دارند، نه حق مطالبه تفاوت قیمت.

تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۲/۰۹/۰۹ شماره دادنامه قطعی : ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۲۱۱ دادنامه دادگاه بدوی : در خصوص دعوی بنیاد شهید و امور ایثارگران ( مؤسسه الف.) بهطرفیت ۱٫آقای ع.ب. ۲٫خانم ن.ب. به خواسته الزام خواندگان به پرداخت ارزش اضافه مساحت حاصله در ششدانگ یک دستگاه آپارتمان موضوع خواسته و انباری و …

توضیحات بیشتر »

تقاضای ابطال معامله، درمورد اسناد رسمی قابل طرح بوده و در مورد اسناد عادی، باید دعوای بطلان معامله مطرح گردد.

تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۳/۶/۳ شماره دادنامه قطعی : ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۶۶۵ دادنامه دادگاه بدوی : خلاصه خواسته خواهان ح.ر. به طرفیت ج.ر. به خواسته صدور حکم به ابطال قولنامه مورخ ۱۳۸۵/۴/۱۹ به دلیل مستحقالغیر درآمدن مبیع مقوم به پنجمیلیونتومان و استرداد ثمن معامله به قیمت روز برابر نظریه کارشناس فعلاً مقوم …

توضیحات بیشتر »

وجود سفته در دست بدهکار اماره پرداخت وجه آن از سوی وی است. لذا چنانچه در دادگاه بدوی شخصی محکوم به پرداخت وجه سند و خسارت تأخیر تأدیه شود ولی در مرحله تجدیدنظر خواهی، بدهکار اصل اسناد تجاری موضوع دعوی را ارائه دهد و طلبکار نیز حاضر نشود، دادگاه قرار سقوط دعوی را صادر میکند.

تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۱/۱۱/۲۵ شماره دادنامه قطعی : ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۴۵۰   دادنامه دادگاه بدوی : آقای ر.ن. به خواسته مطالبه مبلغ شش فقره سفته به میزان یکصد و پنجاه میلیون ریال با احتساب خسارات تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی به استناد شش فقره سفته به شمارهای ۴۵۲۱۶۲ و ۸۸۱۲۷۱ الی …

توضیحات بیشتر »

دلال در صورتی که واسطه انجام معامله شود مستحق اجرت است و چنانچه برای انعقاد قرارداد سعی کند ولی منجر به قرارداد نشود و متعاقباً با مذاکرات بعدی و بدون دخالت دلال قرارداد منعقد شود، مستحق دریافت حق دلالی نیست.

شماره دادنامه :۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۵۲۱ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۱/۱۰/۱۲  رأی دادگاه تجدیدنظر استان : آقای ح.ق. به وکالت از آقایان غ.ب.، م.ن. نسبت به دادنامه ۵۰۰۵۲۵ مورخ ۲۸/۵/۹۱ صادره از شعبه ۱۱۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران دائر به محکومیت غیرقطعی موکلینش پرداخت بالمناصفه مبلغ ۰۰۰/۰۵۰/۸۵ ریال از بابت حق دلالی مورد معامله …

توضیحات بیشتر »

دستور فروش ملک مشاعی ماهیتاً رأی تلقی نمی شود و قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۱۰/۳۰ شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۲۱۸ رای بدوی در خصوص دادخواست آقای م.الف. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت الف. و ع. و م. همگی م. مبنی بر دستور فروش پلاک ثبتی ۱۰۲۷ / ۳۵۷۸ بخش ۷ تهران. با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه گواهی …

توضیحات بیشتر »

درصورت شک و تردید در تعیین اختصاصی یا مشترک بودن قسمت هایی از آپارتمان، در صورتی که آن قسمت برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده یا در اسناد مالکیت، ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده باشد، از قسمت های مشترک محسوب می شود

شماره دادنامه قطعی : ۹۳۰۹۹۸۰۲۳۱۴۰۰۹۰۲ تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۴/۱۰/۲۶   رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای و. خ. بطرفیت خوانده م. خ. به خواسته خلع ید از مال مشاع پارکینگ و حیاط مشاع مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال و قلع و قمع مستحدثات در قسمت مشاعات محکوم …

توضیحات بیشتر »

درصورتی که مستأجر به جهت پرداخت اجاره بها، چند فقره چک در وجه موجر صادر نماید، در فرض عدم پرداخت وجه چک، مطالبه اجاره بها از ناحیه موجر پذیرفته نیست. زیرا دریافت چک موجب تبدیل تعهد شده و پس از این تبدیل تعهد، صرفا امکان مطالبه وجه چک وجود دارد.

شماره دادنامه قطعی : ۹۴۰۹۹۸۲۱۶۰۷۰۰۲۵۱ تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۴/۱۰/۱۴   رأی دادگاه بدوی خانم ز. ر. به طرفیت آقای س.ش. ی. دادخواستی مبنی بر مطالبه اجرت المثل اموال به مبلغ ۳۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام خسارات دادرسی تقدیم کرده که در تاریخ ۹۴/۴/۶ به این شعبه ارجاع شده است شرح …

توضیحات بیشتر »

دعوای الزام به تعیین پارکینگ و انباری حسب مبایعه نامه، منوط به تنطیم صورت مجلس تفکیکی ساختمان است؛ درغیر اینصورت قرار عدم استماع دعوی صادر می شود.

شماره دادنامه قطعی : ۹۳۰۹۹۸۰۰۱۰۵۰۰۸۲۹ تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۴/۱۲/۱۱   رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهانها ۱- م. غ.ط. و ۲- خانم ن.د. الف. به طرفیت خواندگان ۱- س.م.ت. ذ. ۲- س.الف. ت. ۳- م. الف. ۴- ز.س. ت. ۵- ل.س. ت. ۶- ح. م. ۷- ج. م. …

توضیحات بیشتر »

شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد.صرف وجود فیلم دوربین مدار بسته مبنی بر حضور متهم در محل سرقت و شهادت شهود مستند به فیلم مذکور مثبت ارتکاب بزه سرقت از جانب وی نیست.

شماره دادنامه قطعی : ۹۴۰۹۹۸۰۳۱۰۰۰۰۵۲۴ تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۵/۰۶/۰۶   رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای م. ع متولد ۱۳۳۷ فاقد سابقه کیفری باسواد دایر بر سرقت یک دستگاه گوشی تلفن همراه آیفون S5 موضوع شکایت اقای ج. ص. با توجه به محتویات پرونده و انکار متهم در …

توضیحات بیشتر »