دادنامه ها

هرگاه زوجه قسم یاد کند از کارهایی که در منزل مشترک انجام داده قصد تبرع نداشته و زوج نیز این ادعا را رد نکند، زوجه مستحق اجرت المثل خواهد بود

مستندات: ماده ۳۳۶ قانون مدنی- شماره دادنامه قطعی : ۹۳۰۹۹۸۰۲۱۶۸۰۰۳۸۲ تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۴/۰۱/۳۰  رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س.ف. ح. به طرفیت آقای ک. ر. نسبت به دادنامه شماره ۹۵۵ مورخه ۱۳۹۳/۶/۱۶ صادره از شعبه ۲۶۸ دادگاه خانواده که به موجب آن حکم به بیحقی …

توضیحات بیشتر »

بزه سوءاستفاده اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت از اموال و اعتبارات شرکت، مختص شرکت های سهامی خاص و عام می باشد و شرکت های دیگر مندرج در قانون تجارت مشمول مقررات جزایی مذکور نمی شوند.

مستندات: ماده۲۵۸ قانون تجارت شماره دادنامه قطعی : ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۶۱۴ تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۳/۰۹/۲۹  رأی دادگاه بدوی در خصوص شکایت آقای (الف. ق.پ.) به وکالت از آقایان۱- (ج. س.) ۲- (م. س.) خانم ها۱- (الف. س.) ۲- (ب. ص.ب.) علیه آقای (ن.الف. ک.س.) مدیرعامل شرکت ک.پ. با وکالت آقای (ح. …

توضیحات بیشتر »

در بزه تصرف عدوانی مالکیت شاکی به عنوان دلیل سبق تصرفات، بخشی از شرایط تحقق بزه است اما در بزه ورود به عنف، صرفاً ملک در تصرف متصرف است و شخص دیگر با قهر و غلبه داخل آن می گردد.

شماره دادنامه قطعی : ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۶۷۱ تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۳/۰۵/۱۲  رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.پ. به وکالت از آقای الف.ت. نسبت به دادنامه شماره ۷۰۰۲۴۶-۹۳ مورخ ۲۴/۰۳/۹۳ در پرونده کلاسه ۹۰۰۴۸۶-۹۲ صادره از شعبه ۱۱۴۲ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای الف.ت. به …

توضیحات بیشتر »

تفاوت فاحش میان مبلغ واقعی رهن و مبلغ اعلامی فروشنده ملک مرهونه به خریدار با ارائه اسناد متقلبانه، مصداق بزه کلاهبرداری است

شماره دادنامه قطعی : ۹۳۰۹۹۸۰۲۸۲۹۰۰۶۵۲ تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۵/۰۸/۰۵  رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام خانم س. ع. با وکالت بعدی آقای الف. ک. دایر بر کلاهبرداری از طریق فروش ملک مسکونی که در قبال مبلغ ۵/۱۰۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال در رهن بانک آینده (موسسه اعتباری ریالی …) به شاکی خصوصی …

توضیحات بیشتر »

 مسئولیت شرکای بزه کلاهبرداری نسبت به رد مال حاصل از جرم، نسبی است.

مستندات:  ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ شماره دادنامه قطعی : ۸۹۰۹۹۸۰۲۹۰۱۰۱۳۳۴ تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۵/۰۹/۲۴   رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقایان ۱- م. ی. و ن. الف. و و ح. ح. که مشخصات بیشتری در کیفرخواست درج نشده است و متواری می باشند دایر بر مشارکت …

توضیحات بیشتر »

دعوی مطالبه ما به التفاوت ارزش خودروی معیوب و سالم فرع بر احراز رابطه حقوقی فی مابین طرفین است و تا زمانی که این رابطه حقوقی اثبات نشود، ارکان قانونی جهت رسیدگی به دعوی مذکور وجود نداشته و قرار عدم استماع دعوی صادر می شود.

شماره دادنامه قطعی : ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۱۶۶ تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۶/۰۲/۲۰   رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست…..بطرفیت خواندگان…..بخواسته مطالبه خسارت ناشی از فروش خودرو معیوب بمبلغ ۱۰۹/۰۰۰/۰۰۰ریال بانضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیرتادیه بشرح دادخواست تقدیمی با این توضیح که خواهان بموجب قرارداد شفاهی یکدستگاه خودرو سواری پژو۲۰۶ به شماره انتظامی …

توضیحات بیشتر »

بزه سوءاستفاده اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت از اموال و اعتبارات شرکت، مختص شرکت های سهامی خاص و عام می باشد و شرکت های دیگر مندرج در قانون تجارت مشمول مقررات جزایی مذکور نمی شوند.

مستندات: ماده۲۵۸ قانون تجارت شماره دادنامه قطعی : ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۶۱۴ تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۳/۰۹/۲۹  رأی دادگاه بدوی در خصوص شکایت آقای (الف. ق.پ.) به وکالت از آقایان۱- (ج. س.) ۲- (م. س.) خانم ها۱- (الف. س.) ۲- (ب. ص.ب.) علیه آقای (ن.الف. ک.س.) مدیرعامل شرکت ک.پ. با وکالت آقای (ح. …

توضیحات بیشتر »

صرفِ فقدِ اذن شریک در تقاضای تفکیک سند مشاع، مجوز ابطال عملیات ثبتی و سند تفکیکی مأخوذه نیست و اساساً وجود رضایت مالکین مشاعی شرط اخذ سند تفکیکی نمیباشد.

تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ شماره دادنامه قطعی : ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۰۷۸ رای دادگاه بدوی : در خصوص دادخواست آقای ط.م. فرزند ص. با وکالت بعدی آقای ح.ی. به طرفیت ۱- آقای ع.م. با وکالت آقای الف.ک. ۲- الف. به خواسته : تقاضای ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۴۷ قانون ثبت نسبت به …

توضیحات بیشتر »

در صورت وقوع قتل از طریق فروش مشروب دست ساز آلوده به متانول،علیرغم نوعا کشنده بودن این نوع مشروب، چنانچه شبهه وارده بر دادگاه مانع از وقوع علم بر قصد قتل متهم باشد، مورد از مصادیق قتل شبه عمد خواهد بود.

شماره دادنامه قطعی : ۱۴۰۱۲۸۳۹۰۰۰۰۷۲۲۴۹۲ تاریخ دادنامه قطعی : ۱۴۰۱/۰۳/۰۸   رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه ۹۸۰۹۹۸۸۱۱۳۵۰۱۴۹۳ شعبه ۲ دادگاه کیفری یک * تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۱۲۸۳۹۰۰۰۰۷۲۲۴۹۲ شکات: ۱. اقای ع. ع. ن. فرزند ع. م. ب. : * ۲. خانم ط. ن. فرزند ق. ب. : * ۳. دادسرای …

توضیحات بیشتر »

 بیماری صرع و تومور در ناحیه سر زوجه از عیوبی محسوب نمی شود که به زوج حق فسخ اعطا نماید.

تاریخ دادنامه قطعی : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴   خلاصه جریان پرونده: در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ اقای ا. ع. بطرفیت خانم م. ر. دادخواست بخواسته فسخ نکاح تقدیم دادگاه می نماید. و در شرح خواسته بیان شده که در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۲۰ ازدواج نموده اند و اخیرا متوجه بیماری تومور در ناحیه سر و بیماری …

توضیحات بیشتر »