سابقه ازدواج زوج و کتمان نمودن آن، تخلف از شروط ضمن عقد و موجب عسر و حرج زوجه نیست؛ بنابراین درخواست طلاق زوجه به این دلیل مورد پذیرش نیست.

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۸۵۸۴۰۵۰۰۱۶۰
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۰۲/۲۱

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۳ آقای م. ح. بوکالت از طرف خانم م. ر.ز. بطرفیت آقای س. و. دادخواستی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق بلحاظ کراهت و تنفر ناشی از ازدواج و وجود همسر برای خوانده تقدیم و توضیح داده که موکله حسب سند نکاحیه پیوست در تاریخ ۱۳۹۲/۳/۳ به زوجیت قانونی و شرعی دائم خوانده درآمده و نیزدر سند سجلی قید گردیده که زوج همسر دیگری ندارد ولیکن پس از عقد کاشف بعمل آمده که خوانده با خانمی ازدواج که پس از مدتی منجر به طلاق و جدائی گردیده که پس از علم و اطلاع حاصله برای زوجه کراهت و تنفر ایجاد گردیده و بدین لحاظ امکان ادامه زوجیت فراهم نبوده و حصول عسر و حرج مذکور و بذل یک سکه ازمهریه و اعلام کراهت توکیلاً صدور حکم بشرح خواسته مورد استدعاست. دادخواست مطروحه در شعبه پنجم دادگاه حقوقی شهرستان بجنورد ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد در جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۴ که با حضور وکیل خواهان و نیز خوانده تشکیل گردیده وکیل خواهان همان مطالب و خواسته مندرج در دادخواست را تکرار نموده و زوج خوانده دفاعاً اظهار داشت ما فامیل هستیم و ایشان کاملاً در جریان ازدواج قبلی من می باشند حتی در مراسم عروسی قبلی من بوده اند و حضور داشته اند فیلمش هم موجود است و قبل از عقد من شناسنامه ام را عوض کردم و همسرم کاملاً در جریان بوده اند و نمی دانستم که باید در سند ازدواج قید شود من راضی به طلاق همسرم نیستم و هیچگونه اختلافی با هم نداریم سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادرنمود و وکیل زوجه داور موکله خود و نیز زوج داور خود را معرفی کرده اند و دادگاه موضوع داوری را به داوران منتخب زوجین تفهیم نمود وداوران هر یک نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را تقدیم داشته اند سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی بموجب دادنامه ۱۰۱۹- ۱۳۹۳/۶/۳۱ پس از ذکر مقدمه ای از چگونگی اقامه دعوی با اعلام اینکه بجز موارد عسر و حرج و تخلف زوج از شرایط ضمن عقد حقی برای زوجه جهت مطلقه نمودن خود نیامده و زوج در زمان ازدواج فاقد همسر دیگری بوده و مورد از مصادیق تخلف زوج از شروط ضمن عقد بشمار نمی آید و زوج حاضر به مطلقه نمودن همسر خود نمی باشد لذا حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر نموده است وکیل زوجه نسبت به رأی صادره تجدیدنظرخواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۱۲۳۲-۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۹ با اعلام اینکه استدلال دادگاه بدوی قانونی بوده و تخلفی از سوی زوج که از مصادیق تخلف از شروط مندرج در سند ازدواج باشد صورت نگرفته است و زوج در زمان وقوع عقد ازدواج فاقد همسر دیگری بوده و عدم اعلام اینکه قبلاً ازدواج نموده از موجبات تخلف محسوب نمیگردد لذا اعتراض تجدیدنظرخواه را غیر وارد تشخیص و ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ به وکیل زوجه ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۸ با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح طرفین به هنگام شور قرائت میگردد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی خانم م. ر.ز. با وکالت آقای م. ح. نسبت به دادنامه شماره ۱۲۳۲-۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۹ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی که در جهت تأیید رأی بدوی متضمن حکم بر بطلان دعوی فرجام خواه بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق انشاء گردیده وارد و موجه نیست زیرا مجموع اظهارات وکیل زوجه ونیز زوج در مراحل دادرسی و لوایح تقدیمی مبین آنست که زوج فرجام خوانده در موقع ازدواج خود با فرجام خواه فاقد همسر دیگری بوده و بر خلاف ادعای وکیل زوجه در حین عقد نکاح از وصف تجرد برخوردار بوده است و ازدواج قبلی وی گرچه ادعا نموده که زوجه از آن اطلاع داشته ولی با فرض اینکه زوجه بی اطلاع بوده و زوج هم سابقه ازدواج خود را از وی کتمان نموده باشد این امر نه تنها از مصادیق تخلف از شروط ضمن عقد نکاح محسوب نبوده عرفاً هم نمی تواند از موجبات عسر و حرج زوجه محسوب و تداوم زوجیت و ادامه زندگی مشترک را برای وی مشقت بار و غیر قابل تحمل سازد بنابراین دادنامه های بدوی و فرجام خواسته با توجه به جامع اوراق پرونده و استدلال منعکس در آراء صادره موجهاً و منطبق بر موازین قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر آراء مرقوم مترتب نبوده و اعتراضات وکیل فرجام خواه در حدی نیست که بر استنباط و تشخیص دادگاه و اساس دادنامه فرجام خواسته خلل و خدشه ای وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن رد اعتراض فرجام خواه مستنداً به ماده ۳۷۰ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام میگردد.
شعبه ۸ دیوان عالی کشور – رئیس و مستشار و عضو معاون
حسن عباسیان – مسعود کریم پور نطنزی – جعفر پور بدخشان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *