یکی از شروط تحقق بزه توهین ، صراحت لفظ بکار گرفته شده بر توهین و هتک حرمت است

شماره دادنامه قطعی :

۹۳۰۹۹۸۰۵۰۱۹۰۱۱۳۱

تاریخ دادنامه قطعی :

۱۳۹۵/۰۱/۳۱

رأی دادگاه بدوی :

در خصوص اتهام ۱- خانم ع. ص. ۲- آقای م. ج.ح. با وکالت خانم م. الف.ق. ۳- آقای م. م . دایر بر توهین و تهدید، موضوع کیفر خواست شماره ۹۳۱۰۴۳۰۵۰۰۰۰۳۳۰۳ مورخ ۹۳/۱۲/۱۸ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران ؛

توجهاَ به شکایت شکات بشرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورتجلسه تحقیق و دادرسی و لایحه تقدیمی به دادگاه،گزارش مأمورین انتظامی، تحقیقات معموله، اظهارات شهود تعرفه شده شکات در مرحله تحقیق، صورتجلسه بازنویسی متن اظهارات ومکالمات متهمین، اظهارات و دفاعیات بلاوجه متهمین در مرحه تحقیق و وکیل ایشان در مرحله دادرسی و عنایت به قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرا و توجهاً به احضار متهم ردیف سوم از طریق نشانی اعلامی و عدم حضور وی و عدم ارسال لایحه دفاعیه و همچنین عدم اقدام به معرفی وکیل درجهت دفاع از اتهام انتسابی و با توجه به سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده، بزه انتسابی به مشارالیهم محرز و مسلم تشخیص داده شد .

مستنداً به مواد ۶۰۸ و ۶۶۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و رعایت بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و لحاظ قاعده تعدد جرم، هریک از متهمین مذکور را از حیث ارتکاب بزه توهین به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق دولت و از حیث ارتکاب تهدید نیز هر یک را به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بعنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید .

دایره اجرا در راستای قسمت اخیر ماده ۱۳۴ صرفاَ نسبت به اجرای مجازات اشد اقدام و در صورتیکه مجازات مذکور به یکی از علل قانونی، تبدیل، تقلیل یا غیر قابل اجرا گردد، نسبت به اجرای مجازات بعدی اقدام نماید. رأی صادره نسبت به متهم ردیف سوم غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و نسبت به متهمین ردیف های اول و دوم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران میباشد.

رئیس شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران – محسن زالی بوئینی

رأی دادگاه بدوی :

نظر به اینکه در دادنامه شماره ۹۴۰۱۶۵ مورخ ۹۴/۳/۲ اصداری از همین شعبه مبنی بر سهو قلم در تحریرنام و نام خانوادگی متهم م. م. قید گردیده است هر چند این موضوع در کیفر خواست به همین عنوان تحریر یافته از سویی شکات در جلسه رسیدگی مورخ ۹۴/۲/۲۷ خواستار اصلاح آن شده اند از اینرو دادگاه مستندا به ماده ۳۰۹ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن اصلاح نام و نام خانوادگی از م. به غ. با این اصلاح رای تصحیحی صادر و اعلام میدارد تسلیم رونوشت رای ا ص. بدون رای تصحیحی ممنوع است . این رای ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد .

دادرس شعبه ۱۰۵۵ دادگاه کیفری دو تهران – هادی شوشتری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان :

در خصوص تجدیدنظر خواهی ، نظر به محتویات پرونده با عنایت به اینکه محاکم تجدیدنظر به استناد مادۀ ۴۵۸ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ در صورت احراز اتهام اساساً مجاز به تشدید مجازات تعزیری نمی باشند . لذا تجدید نظرخواهی در اینمورد وارد نبوده و رد می گردد . مضافاً به اینکه اصل احراز اتهامات منتسبه در خصوص محکوم علیهم بشرح ذیل برای این دادگاه محل تردید است . فلذا تجدیدنظرخواهی اقایان م. ج. و غ. م. و خانم ع. ص. با وکالت خانم م. الف.ق. نسبت به دادنامۀ های مذکور که به موجب آن تجدیدنظرخواهانهای اخیر به اتهام توهین وتهدید دارای محکومیت به جزای نقدی می باشد وارد است .

زیرا پس از استماع اظهارات دو تن از گواهان تعرفه شده توسط خانم پ. ک.س. در این دادگاه ، مطالب ابرازی دلالت صریح به لفظ توهین مورد نظر قانونگذار در ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات نمی نماید و بنا به استفساریه مورّخ ۱۳۷۹/۱۰/۴ مجلس و اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری همگی دلالت بر این می نماید که لفظ بکار گرفته می بایست صراحت بر توهین و هتک حرمت نماید که در مانحن فیه چنین نمی باشد ، همچنین در پرونده دلایل کافی جهت انتساب بزه تهدید موجود نمی باشد . لذا دادگاه مستنداً بمادۀ ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری و اصل برائت مندرج در ماده ۳۷ قانون اساسی و ضمن نقض دادنامه های تجدیدنظرخواسته رأی به برائت تجدیدنظرخواهانها را صادر واعلام می نماید . رای صادره قطعی است .

شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظراستان تهران – رئیس و مستشارصادق علی طهماسبی – منصور طالب پور/ پژوهشگاه قوه قضاییه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *