مسئولیت کارفرما درقبال حق بیمه کارگران

مستندات: ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری-تبصره ۲ ماده ۱۵ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور- مصوبه شماره ۵۲۸۵/ت۳۲۷۹۴ مورخ ۱۳۸۴/۰۲/۰۳ موضوع ضوابط اجرایی قانون بودجه سال۱۳۸۴ کل کشور-

شماره دادنامه قطعی :
۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۲۱۴۲
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۰۸/۲۷

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با امعان نظر به اینکه هیات وزیران به موجب مصوبه شماره ۵۲۸۵/ت۳۲۷۹۴ مورخ ۱۳۸۴/۲/۳ موضوع ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور پرداخت کمک هزینه مهد کودک به کارکنان اناث دستگاههای اجرایی فاقد مهد کودک را تجویز نموده است و پرداخت کمک هزینه مذکور در ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مورد تاکید واقع شده است و همچنین با توجه به اینکه هیات وزیران به موجب تبصره ۲ ماده ۱۵ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور کمک هزینه مهد کودک زنان کارمند را به ازای هر فرزند زیر شش سال ماهانه ۷۶۰ هزار ریال تعیین نموده است و نیز با توجه به اینکه در قبال شکایت مطروحه اداره مشتکی عنه دفاع موثر و موجهی بعمل نیاورده، لذا شکایت شاکیه وارد تشخیص و حکم به الزام اداره مشتکی عنه به پرداخت کمک هزینه مهد کودک فرزند شاکیه از تاریخ استحقاق در حق ایشان صادرو اعلام می نماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان است.
رئیس شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری – رشیدی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

دیوان با مداقه در اوراق و محتوای پرونده نظر به این که رأی معترض عنه در تاریخ … ابلاغ و دادخواست تجدیدنظر خواهی در مورخ … خارج از مهلت مقرر قانونی ارائه شده است. لذا شعبه نهم تجدیدنظر دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ قرار رد تجدیدنظر خواهی صادر و اعلام می کند. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
زین العابدین تقوی – احمد خضرایی

بامداقه در اوراق ومحتوای پرونده، نظر به این که برای تجدیدنظر خواهی گمرک جمهوری اسلامی ایران رسیدگی و طی دادنامه شماره … ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه شعبه بدوی تایید و ابرام گردیده است، لذا موضوع از اعتبار امر مختوم برخوردار بوده، لذا شعبه نهم تجدیدنظر دیوان با درنظر گرفتن مراتب فوق البیان به استناد بند ث ماده ۵۳ و ۷۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ قرار رد تجدیدنظر خواهی صادر و اعلام می کند. رای صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
زین العابدین تقوی – احمد خضرایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *