محکوم نمودن شخصی که دیگری را تهدید به عملی خارج از توان خود نموده مخدوش است.

تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۱/۱۰/۳۰
شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۲۹۹

رای بدوی:

در خصوص اتهام انتسابی به الف. فرزند ی. دایر بر ارتکاب بزه های کودک آزاری نسبت به س. (۹ ساله) و تهدید نسبت به ل. موضوع شکایات ل. و الف. (مادر طفل) نظر به مفاد کیفرخواست صادره از شعبه ۶ دادیاری دادسرای ناحیه ۱۴ تهران و ملاحظه محتویات پرونده، شکایات شکات گزارش مرجع انتظامی تهران اظهارات گواه، نظریه پزشک قانونی در مورد ایراد صدمات بدنی نسبت به س.غ. کیفیت اظهارات و مدافعات متهم و سایر قرائن و امارات منعکسه در پرونده و اظهارات ش. وکیل متهم بزه های انتسابی را محرز و مسلم دانسته، علی‌هذا دادگاه به استناد ماده ۶۶۹ قانون تعزیرات و مواد ۴ و ۵ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و ماده ۴۸۴ قانون دیات و با رعایت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و به شرح آتی در مورد مجرم مبادرت به تعیین کیفر می‌نماید: الف) از جهت ارتکاب جرم کودک آزاری به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۲۰۰۰ ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می‌شود. ب) از جهت ارتکاب جرم تهدید به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۰۰۰ ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می‌ گردد. ج) ایضاً مجرم محکوم است دیات صدمات بدنی وارده به مجنیٌ‌علیها را به شرح ذیل در حق وی تأدیه نماید: ۱) از بابت کبودی در سطح خارجی ران راست در قسمت فوقانی به پرداخت یک و نیم هزارم دیه کامل انسان. ۲) از بابت کبودی در سطح تحتانی خارجی ران چپ به پرداخت یک و نیم هزارم دیه کامل انسان. ۳) از بابت کبودی در بازوی چپ به پرداخت یک و نیم هزارم دیه کامل انسان. رأی دادگاه حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر است.
رئیس شعبه ۱۱۲۸ دادگاه عمومی جزایی تهران

 

رای دادگاه تجدید نظر:

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. فرزند ی. نسبت به دادنامه شماره ۴۴۱ مورخ۲۰/۴/۹۱ صادره از شعبه ۱۱۲۸ دادگاه عمومی جزایی تهران مبنی بر صدور حکم بر محکومیت نام‌برده از جهت کودک آزاری به پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال و از جهت تهدید به پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال و از حیث صدمات بدنی عمدی نیز به پرداخت مقادیری دیه محکوم گردیده است با ملاحظه لایحه اعتراضیه و با تعیین وقت و احضار طرفین پرونده و استماع اظهارات ایشان و با توجه به محتویات و مندرجات پرونده که حاکی از این بوده که تجدیدنظرخواه به دلائلی از همسرش خانم الف. طلاق گرفته‌ اند و فرزند مشترکشان به نام س. ۹ ساله نزد مادرش زندگی می‌ کرده است که هر از چند گاهی جهت ملاقات در منزل پدرش که با خانم دیگر ازدواج کرده حاضر می‌ شده است در آخرین دیدار پس از بازگشت س. به منزل مادرش از جهت ابراز ترس س. از پدر و گوشه‌ گیری و کبودی‌ های ایجاد شده در دست و پای او با اورژانس اجتماعی تماس گرفته و مددکاران بهزیستی پس از اطلاع با پدر س. تماس می گیرند لیکن جهت حضور وی موفق نمی‌ شود که مراتب به دادسرا ناحیه ۱۴ تهران اعلام پس از تشکیل پرونده و تحقیقات لازم انجام که حسب احدی از مأمورین و نمایندگان بهزیستی به نام خانم ل.د. در زمان حضور پدر (تجدیدنظرخواه) در حین جلب آقای الف.غ. مبادرت به توهین و تهدید مددکار بهزیستی مذکور نموده است که النهایه با صدور قرار مجرمیت تجدیدنظرخواه از اتهامات تهدید نسبت به مددکار نامبرده و کودک آزاری نسبت به دختر خویش کیفرخواست صادر و در دادگاه صادرکننده دادنامه مطرح رسیدگی می‌ گردد نظر به اینکه از جهت کودک آزاری هیچ‌ گونه دلیلی جهت انتساب بزه مزبور موجود نیست و حسب اظهارات اخذ شده س. آموزش رزمی می‌ دیده و ۳ عدد کبودی قدیمی مطرح شده در گواهی پزشکی قانونی می‌ توانسته در اثر تمرین بوده باشد ضمن اینکه تجدیدنظرخواه در تمام مراحل منکر این اتهام بوده و دخترش را دوست دارد همچنین حرف‌ های رد و بدل شده در زمان جلب تجدیدنظرخواه مبنی بر اینکه اگر بیرون بیایم تو را بیکار می‌ نمایم با توجه به ماده استنادی نظر به اینکه تهدید مذکور خارج از توان و اراده نامبرده بوده و این مطلب را احتمالاً به صورت احساسی و به دور از اراده بیان نموده است علی‌ هذا محکوم نمودن نامبرده مخدوش بوده و دلائل و مستندات نیز به همراه انکار شدید تجدیدنظرخواه بر انتساب آنها به خویش اقناع وجدان لازم را حاصل نمی‌ نمایند. لذا مستنداً به بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر برائت تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌گردد این رأی بر اساس مقررات قطعی است.
رئیس شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشاردادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *