دعوای الزام به انجام تعهّدات قراردادی که به وکالت منعقد شده، باید به طرفیت اصیل اقامه شود نه وکیل

تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۱/۱۰/۳۰
شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۴۱۷

رای بدوی

در خصوص دعوی الف.پ. فرزند ع. به طرفیت م.ن. فرزند ی.، الف.، الف.، م.، الف.، م.، ن. شهرت همگی ر. و بانک مسکن، به‌ خواسته‌ی صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان به تحویل مبیع و تنظیم سند آپارتمان موضوع پلاک ثبتی … قطعه … و مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۴ ریال خسارت تأخیر در انجام تعهّد، از تاریخ ۲۹/۱۲/۹۰ تا ۲۸/۱/۹۱ و از تاریخ ۲۸/۱/۹۱ تا تاریخ صدور حکم به میزان روزانه مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال. نظر به مدلول و مندرجات پرونده، خواهان با استناد به مبایعه‌نامه مورخ ۲۷/۱۰/۹۰ اعلام نموده آپارتمان موضوع مبایعه‌نامه مذکور موضوع پلاک ثبتی موصوف از خواندگان خریداری گردیده و لیکن به تعهّدات موضوع مبایعه‌نامه اقدام نگردیده، علی‌هذا الزام خواندگان به انجام تعهّدات مذکور مورد تقاضا می‌باشد. خوانده حاضر در دادگاه اظهار داشت بنده مبایعه‌نامه را ‌تأیید می‌نمایم و لیکن فرزندانم حاضر و راضی به معامله مذکور نمی‌باشند. دادگاه با ملاحظه مبایعه‌نامه و امضای خوانده ردیف اول و اختیارات ناشی از وکالت‌نامه رسمی مبنی بر انجام معامله، دعوی مطروحه را ثابت تشخیص، مستنداً به مواد ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۶، ۲۲۷ و ۳۶۲ قانون مدنی و ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، خواندگان را به تحویل مبیع موضوع مبایعه‌نامه مورخ ۲۷/۱۰/۹۰ و تنظیم سند رسمی انتقال آن در یکی از دفاتر رسمی، و همچنین به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۴ ریال از بابت خسات تأخیر در انجام تعهّد از تاریخ ۲۹/۱۲/۹۰ تا ۲۸/۱/۹۱ و مبلغ روزانه ۰۰۰/۵۰۰ ریال از تاریخ ۲۸/۱۰/۹۱ تا تاریخ صدور حکم، و هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم و ملزم می‌ نماید. رأی صادره نسبت به خواندگان ردیف دوم تا هفتم غیابی می‌ باشد و ظرف بیست روز قابل واخواهی از تاریخ ابلاغ، و سپس ظرف بیست قابل تجدیدنظر در مرجع تجدیدنظر می‌ باشد. و در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت بانک مسکن، نظر به ایراد بانک مسکن مذکور در لایحه تقدیمی، مبنی بر اینکه بانک فاقد رابطه قراردادی با خواهان می‌ باشد و دعوی مزبور متوجه بانک نمی‌ باشد. دادگاه با ورود ایراد خوانده ردیف هشتم (بانک مسکن) موافق بوده، لذا با استناد به ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر بند ۴ ماده ۸۴ قانون مرقوم، قرار رد دعوی خواهان را صادر می‌ نماید. قرار صادر ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌ باشد.

رئیس شعبه ۱۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی خانم م.ن. به طرفیت خانم الف.پ. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۱۲۷ مورخ ۳۰/۲/۹۱ صادره در پرونده کلاسه ۹۱۰۶۳ شعبه ۱۸۱ محاکم عمومی حقوقی تهران که به موجب آن و به اتفاق اشخاص ثالث، به تنظیم سند یک دستگاه آپارتمان جرء پلاک ثبتی … (قطعه …) و تحویل آن و پرداخت خسارات تأخیر انجام تعهّد در حق تجدیدنظرخوانده محکوم شده‌است. با بررسی پرونده از جمله مندرجات وکالت‌نامه مندرج در مبایعه‌ نامه استنادی خواهان دعوی نخستین، تجدیدنظرخوانده به وکالت از مالکین رقبه ثبتی، اقدام به معامله نموده است که اصیل طرف دعوی قرار گرفته و به صورت غیابی محکوم شده‌اند. تجدیدنظرخواهی از این حیث وارد است که دعوی متوجه وکیل (تجدیدنظرخواه) نبوده و دادنامه معترض‌عنه که بدون لحاظ مبنای مذکور صادر شده، مخدوش است. لذا به استناد صدر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن به جهت مذکور، مطابق بند ۴ ماده ۸۴ همان قانون، قرار رد دعوی نخستین ( نسبت به تجدیدنظرخواه) صادر و اعلام می‌ شود. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضائیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *