دستور فروش ملک مشاعی ماهیتاً رأی تلقی نمی شود و قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۱/۱۰/۳۰
شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۲۱۸

رای بدوی

در خصوص دادخواست آقای م.الف. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت الف. و ع. و م. همگی م. مبنی بر دستور فروش پلاک ثبتی ۱۰۲۷ / ۳۵۷۸ بخش ۷ تهران. با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه گواهی عدم افراز ملک به شماره ۱۰۳۴۳ ـ ۷/۳/۹۱ ثبت منطقه شرق تهران حکایت از غیر قابل افراز بودن ملک مذکور را دارد، فلذا مستنداً به ماده چهارم قانون افراز و فروش املاک مشاع، دستور فروش رقبه مذکور صادر و اعلام میگردد. هرچند دستور مذکور قابلیت اعتراض ندارد، لکن ازجهت رعایت تشریفات دادرسی، رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر تهران میباشد.
رئیس شعبه ۱۴۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای دادگاه تجدید نظر

پرونده بیانگر اعتراض آقایان ع. و م. هر دو م. به طرفیت آقای م.الف. از دادنامه شماره ۰۰۴۶۹ ـ ۲۵/۵/۹۱ شعبه ۱۴۸ دادگاه حقوقی تهران، به موجب آن دستور فروش پلاک ثبتی شماره ۱۰۲۷/۳۵۷۸ بخش هفت تهران صادر شده است. با توجه به اینکه دستور فروش حکم نمیباشد تا قابل اعتراض باشد، بنابراین به استناد ماده ۳۳۱ و ۳۳۳ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر میگردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۴۳ دادگاه تجدیدنظراستان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *