تغییر عین مستأجره جهت استفاده بهینه از آن، مصداق بزه تخریب عمدی محسوب نمی‌شود.

تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۳/۱۲/۲۵
شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۱۸۰۱

رای بدوی:

حسب کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۲ تهران آقای ۱- م. متهم است به انتقال منافع مال غیر موضوع شکایت آقایان ع. و ح. به وکالت از آقای الف.، ۲- آقای الف.س. متهم است به تخریب عمدی مغازه و انتقال منافع مال غیر موضوع شکایت آقای م.؛ دادگاه بزه تخریب عمدی منتسب به متهم آقای الف.س. با توجه به اظهارات آقای م. و اظهارات مطلعین پاساژ ن. و مدیر دفتر پاساژ آقای ن. و تأمین دلیل با جلب نظر کارشناسی به‌ عمل‌ آمده از ناحیه حوزه مجتمع شورای حل اختلاف منطقه … تهران و دفاعیات به عمل‌ آمده از سوی وکلای مدافع متهم نظر به این‌ که عمل ارتکابی متهم در رابطه با نصب بالابر و زدن سقف کاذب و استفاده از قسمت فوقانی مغازه به‌ عنوان انبار و نصب تابلوی دیجیتال در واقع از موارد تعدی و تفریط در عین مستأجره محسوب می‌ گردد و در این‌ گونه موارد برای مؤجرین حق تخلیه مستأجرین از عین مستأجره قانوناً محفوظ است و این‌ گونه تغییرات در مغازه که از ناحیه مستأجر جهت استفاده بهینه از مغازه صورت گرفته مشمول تخریب عمدی مغازه به‌ حساب نمی‌ آید و به جهت این‌ که سوء نیت جزایی در این اقدام از ناحیه متهم پرونده متصور نیست، به لحاظ فقدان رکن معنوی بزه و حاکمیت اصل کلی برائت رأی به برائت متهم را صادر و اعلام می‌ نماید. هم‌ چنین در خصوص بزه انتقال منافع مال غیر منتسب به آقایان الف. و م. حسب اظهارات و دفاعیات آقای م. در رابطه با نحوه اجاره مغازه به آقای الف. و هم‌ چنین اظهارات مطلعین پاساژ و اشخاصی که در زمان اجاره دادن مغازه به آقای الف. حضور داشته‌ اند از قبیل آقایان م. و مدیر دفتر پاساژ در صورت‌ جلسه تحقیقات محلی به‌ عمل‌ آمده و استعلام به‌ عمل‌ آمده از اداره ثبت منطقه … توجهاً به این‌ که از تیرماه سال ۱۳۹۰ تا به‌ حال مغازه موضوع شکوائیه در ید مستأجر آقای الف. بوده و اجاره‌ نامه‌ای مکتوباً  فی‌ مابین طرفین منعقد نشده است و دفاعیات به‌ عمل‌ آمده از ناحیه وکلای مدافع متهم آقای الف. و دفاعیات صورت گرفته از سوی متهمان الف. و م. به نظر دادگاه عنصر معنوی بزه انتقال منافع مال غیر در ما نحن‌ فیه مفقود است و وجود سوءنیت جزایی بنا به تحقیقات مبسوط به‌ عمل‌ آمده در مرحله دادسرا از ناحیه متهمان پرونده احراز نمی‌ گردد و اختلافات فی‌ مابین طرفین کلاً از موضوعات حقوقی بوده که طرفین می‌ توانند از طریق طرح دادخواست حقوقی نسبت به حل مشکلات فی‌ مابین اقدام نمایند؛ علی‌ هذا به جهت مفقود بودن رکن معنوی بزه انتقال منافع مال غیر با مدنظر داشتن اصل ۳۷ قانون اساسی و با اعمال قاعده درأ پیش‌ بینی‌شده در ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ رأی به برائت متهمان صادر و اعلام می‌ گردد. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۰۱۸ دادگاه عمومی جزایی تهران- کامجو

رای دادگاه تجدید نظر:

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای الف. با وکالت آقایان ع. و ح. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۹۶۷ مورخ ۲۷/۱۰/۹۳ صادر شده از شعبه ۱۰۱۸ دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌ موجب آن تجدید نظرخوانده آقای م. از اتهام انتقال مال غیر برائت حاصل نموده است؛ با توجه به محتویات پرونده و توضیحات طرفین در مراحل دادرسی، دادنامه مزبور به‌ درستی و موافق موازین اصدار یافته و بر دادنامه و مبانی و استدلال و استنباط دادگاه بدوی ایراد و اشکالی مترتب نیست و این‌ که اعتراض مؤثری که موجبات نقض دادنامه را فراهم آورد به عمل نیامده است و دادگاه با رد تجدید نظرخواهی مستنداً به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
شعبه ۱۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران – رئیس و مستشار نعمت اله نیک نژاد – اسماعیل تیموری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *