آیا بین قاضی دادگستری که به عنوان استاد مدعو و با قرارداد حق التدریس در دانشگاه تدریس می کند و دانشگاه ذی ربط، رابط خادم و مخدومی که از جهات صدور قرار امتناع از رسیدگی محسوب می شود برقرار است؟

نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۸/۰۹/۲۴
۷/۹۸/۸۵۵
شماره پرونده: ۸۵۵-۱۲۷-۹۸ ح

استعلام:

آیا بین قاضی دادگستری که به عنوان استاد مدعو و با قرارداد حق التدریس در دانشگاه تدریس می کند و دانشگاه ذی ربط ، رابط خادم و مخدومی که از جهات صدور قرار امتناع از رسیدگی محسوب می شود برقرار است؟

 پاسخ:

صرفنظر از آنکه تدریس در دانشگاه به موجب قرارداد حق التدریس باعث نمی شود رابطه خادم و مخدومی برقرار شود، اصولاً به موجب بند «ب» ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹آنچه موجب رد دادرس است، این است که دادرس مخدوم یکی از طرفین باشد؛ بنابراین فرض سؤال به کلی از شمول بند «ب» ماده ۹۱ یاد شده خارج است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *