مرجع پرداخت حقوق ایام بارداری

 پرداخت حقوق و فوق العاده های ایام بارداری و بیماری کارکنان دستگاه های اجرایی که مشترک صندوق تأمین اجتماعی میباشند، بر عهده دستگاه اجرایی است.


مستندات: بند ۲ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۵۲۷۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۷

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

شماره دادنامه قطعی :
۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۸۶۵
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۰۵/۲۵

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت خانم م. ک. فرزند م. به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی خراسان رضوی و دانشگاه علوم پزشکی مشهد به خواسته صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری زایمان از مورخ … لغایت …، با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و ضمایم آن و لایحه دفاعیه خواندگان، نظر به اینکه برابر بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۵۲۷۱ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۷ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و بند ۲ بخشنامه مذکور، پرداخت حقوق و فوق العاده های ایام بارداری و بیماری کارکنان مذکور با رعایت مقرات بر عهده دستگاه اجرایی بوده، لذا مستنداً به مواد ۱۰و ۱۱و ۶۵ قانون دیوان، حکم به ورود شکایت و الزام دانشگاه علوم پزشکی مشهد به پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری شاکیه به شرح ستون خواسته صادر و اعلام می گردد و با توجه به اینکه شکایت متوجه سازمان تأمین اجتماعی نمی باشد، مستنداً به ماده ۵۳ قانون دیوان، حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب دیوان عدالت اداری می باشد.
رییس شعبه ۱۲دیوان عدالت اداری – سامانلو

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه رأی معترضٌ عنه در تاریخ … برابر مقررات ابلاغ شده و دادخواست تجدیدنظرخواهی در مورخ … به دبیرخانه دیوان ارایه شده است، بنابراین تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت مقرر قانونی (۲۰ روز) بوده و به استناد مواد ۶۵ و ۶۸ قانون تشکیلات و‌ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد دادخواست صادر و اعلام می گردد. قرار صادره قطعی است.
رییس شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
مهدوی ـ دلاوری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *