درصورتی که مستأجر به جهت پرداخت اجاره بها، چند فقره چک در وجه موجر صادر نماید، در فرض عدم پرداخت وجه چک، مطالبه اجاره بها از ناحیه موجر پذیرفته نیست. زیرا دریافت چک موجب تبدیل تعهد شده و پس از این تبدیل تعهد، صرفا امکان مطالبه وجه چک وجود دارد.

شماره دادنامه قطعی :
۹۴۰۹۹۸۲۱۶۰۷۰۰۲۵۱
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۱۰/۱۴

 

رأی دادگاه بدوی

خانم ز. ر. به طرفیت آقای س.ش. ی. دادخواستی مبنی بر مطالبه اجرت المثل اموال به مبلغ ۳۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام خسارات دادرسی تقدیم کرده که در تاریخ ۹۴/۴/۶ به این شعبه ارجاع شده است شرح اجمالی دادخواست و ادعای خواهان این است که خواهان به موجب قرار داد ملک خود را به خوانده اجاره داد پس از انقضای قرارداد اجاره در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۵ بصورت شفاهی توافق کرده که مدت اجاره تمدید شود و ماهیانه مبلغ ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان اجاره بها تعیین گردد اما خوانده اجاره بها را پرداخت نکرد در مقابل خوانده مدعی شده به منظور پرداخت اجاره بها تا مرداد ماه سال جاری (۹۴) دو فقره چک صادر کرده که ابتدا گواهی عدم پرداخت آنها صادر شده است چون صدور چکهای دو گانه بابت پرداخت اجاره بها توسط خواهان تایید شده اند ( طرح دعوا ) کیفیت حاضر ومطالبه اجاره بها یی که بابت آنها چک صادر شده منطبق با موازین قانونی نیست لذا به استناد ماده قانون ۲ آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می گردد این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۴۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران- امین رجبی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر خواهی خانم ز. ر. بطرفیت آقای س.ش. ی. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۴۴۸ مورخ ۹۴/۶/۳ صادره از شعبه ۴۲ دادگاه حقوقی تهران که دلالت بر صدور قرار رد دعوای وی بخواسته اجرت المثل ایام تصرف دارد وارد نیست دادنامه صادره شایسته تائید می باشد چرا که طرفین حسب صورتجلسه مورخ ۹۴/۶/۱ دادگاه محترم بدوی در خصوص اجرت المثل ایام تصرف به مبلغ ماهیانه ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال به توافق رسیده و رد و بدل شدن چک حکایت از تبدیل تعهد تجدیدنظر خواه داشته و تجدیدنظر خواه با عنایت به تبدیل تعهد انجام شده می بایست نسبت به پیگیری چک های مستند دعوی توافقی و وصول وجوه آن اقدام نماید علیهذا مستنداً به ماده ۳۵۳ ق.آ.د.م ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را تائید می نماید . این رای قطعی است.
شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار
احمد شیخ علیا لواسانی – ناصر اسماعیلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *