دادگاه در هنگام رسیدگی به اعتراض شاکی به کلیه ادله قدیم و جدید او توجه می کند.

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۶۴۵
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۶۴۵ک

 استعلام :

در صورت اعتراض به قرار منع یا موقوفی تعقیب صادره از دادسرا، آیا دادگاه پرونده را صرفاً با ادله و محتویات موجود مورد بررسی قرار می‌ دهد یا این که اگر شاکی در زمان اعتراض ادله دیگر و جدیدی را ارائه دهد و یا ادعا نماید دادگاه باید به ادله ادعا شده جدید توجه نماید و با توجه به ادله ادعا شده اتخاذ تصمیم نماید؟

 پاسخ :

مستفاد از مواد ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶ و ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آن است که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع یا موقوفی تعقیب، به تمامی ادله موجود در پرونده و دیگر ادله ابرازی شاکی رسیدگی و اتخاذ تصمیم مینماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *