تحصیل برائت در مراجع قضائی از اتهام تخلف ارتکابی واجد وصف مجرمانه در رأی صادره از هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نیز موثر میباشد.

مستندات: ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری

شماره دادنامه قطعی :
۹۴۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۱۸۱۲
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۰۹/۰۸

 

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

درخصوص شکایت آقای … علیه شعبه دوم هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان سازمان زندانها به خواسته ابطال رأی هیئت رسیدگی به تخلفات اداری به شرح مندرجات دادخواست تقدیمی و مدارک پیوست، باتوجه به متن دادخواست تقدیمی و مدارک استنادی و موضوع شکایت و خواسته و مقررات تبصره ذیل ماده ۲۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ دائر بر اینکه رسیدگی دیوان عدالت اداری در این گونه موارد بصورت شکلی خواهد بود و با توجه به لایحه جوابیه مثبوت به شماره ۲۶۶۵-۱۳۸/۹/۹۱ و محتویات سوابق ارسالی (یک جلد پرونده تخلفاتی) از حیث نقض مقررات و قوانین و یا مخالفت با آنها و همچنین از جهاتی که در دادخواست تقدیمی عنوان شده بر رأی صادره مورد شکایت ایراد و اشکالی که موجب تضییع حقوق نامبرده شده باشد مشهود نیست. علیهذا باعنایت به مراتب فوق الذکر دعوی شاکی غیر وارد تشخیص و رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۲۳ دیوان عدالت اداری
فرجی – اسکندری

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

درخصوص شکایت آقای … به طرفیت سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی خوزستان به خواسته اعاده دادرسی به شرح فوق نظر به اینکه شاکی در رابطه با شکایت خود هیچگونه دلیل موجهی که موجبات اعاده دادرسی و نقض دادنامه یاد شده را فراهم نماید ارائه ننموده است. لذا مستنداً به مواد ۱۰۲ و ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد اعاده دادرسی وی را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رئیس شعبه ۲۳ دیوان عدالت اداری – برقعی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظربه اینکه به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ شاکی (متقاضی اعاده دادرسی) از اتهام حمل، و خرید و فروش مواد مخدر برائت حاصل کرده است و چون اتهام نامبرده در پرونده رسیدگی به تخلفات اداری نیز اتهام وی به خرید و فروش و حمل هرگونه مواد مخدر بوده است و با عنایت به اینکه به موجب قسمت ذیل ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری تحصیل برائت در مراجع قضائی از اتهام واجد عنوان مجرمانه در رأی صادره از هیأت رسیدگی به تخلفات اداری موثر است و تحصیل برائت از مصادیق بند (ج) ماده ۹۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی قطعی می شود و لذا ضمن پذیرش تجدید نظر خواهی طبق ماده ۷۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار معترض عنه نقض و پرونده جهت امور رسیدگی به شعبه مربوط اعاده می گردد. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری
محمد ناصر فرجی – غلامرضا مولابیگی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *