با ارائه شاهد و دلایل می‌توان تعلق شناسنامه به خواهر متوفای خواهان قبل از تولد وی و استعمال آن از ناحیه والدین برای وی را ثابت کرد و دعوی ابطال سند سجلی و شناسنامه را طرح نمود. دادگاه با احراز موارد، حکم به ابطال سند سجلی و صدور شناسنامه با تاریخ واقعی صادر می‌نماید.

شماره دادنامه قطعی :
۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۹۶۴
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۰۷/۱۸

 رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خانم ه.ش. به طرفیت اداره ثبت احوال شرق تهران به خواسته صدور حکم به ابطال شناسنامه ۸۱۹ با تاریخ تولد ۱۳۵۹ و صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد واقعی ۱۳۶۳ به لحاظ عدم تعلق شناسنامه فوق‌الذکر به مشارٌالیه و تعلق آن به خواهر متوفایش با استناد به شهادت شهود و توجهاً به اظهارات شهود و گواهان تعرفه ای به شرح اوراق جداگانه و اینکه خوانده در قبال دعوی ایراد و اعتراض موجهی معمول نداشته و با توجه به استناد به استعلام از پزشکی قانونی دادگاه ضمن پذیرش دعوی مطروحه و رد اظهارات خوانده مستنداً به ماده ۹۹۵ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۲۲۴ سال ۱۳۴۹ هیأت دیوانعالی کشور حکم به ابطال سند سجلی و شناسنامه خواهان و صدور شناسنامه جدید باتاریخ تولد واقعی ۱۵/۲/۱۳۶۱ باحفظ سایر مندرجات آن صادر می‌ نماید.

رئیس شعبه ۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران

 مستشاران شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران /پژوهشگاه قوه قضائیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *