کارمندان

محمد فاضلی

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

محمد فاضلی

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

سمیرا ناهیدی فر

مدیر دفتر

سمیرا ناهیدی فر

مدیر دفتر

زهرا سیفی

معاون حقوقی و داوری

زهرا سیفی

معاون حقوقی و داوری

قاسم عباسی آزاد

معاون مالی و اداری

قاسم عباسی آزاد

معاون مالی و اداری

فاطمه رضائی

معاون انفورماتیک

فاطمه رضائی

معاون انفورماتیک

عماد علی آبادی

مدیر سایت

عماد علی آبادی

مدیر سایت

فرشته محمد خانلو

مدیر امور مالی و حسابداری

فرشته محمد خانلو

مدیر امور مالی و حسابداری

محمود برغمدی

مسئول کارپردازی و امور خدمات

محمود برغمدی

مسئول کارپردازی و امور خدمات