آراء دیوان عدالت اداری

کارگرانی که خود ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت را پرداخته باشند میتوانند مبالغ پرداختی را از کارفرما مسترد کنند

شماره رأی: ۱۸۲۲ مورخ : ۱۳۹۷/۹/۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  نظر به اینکه ۴% حق بیمه مشاغل سخت و زیانآور در اصلاح قانون تأمین اجتماعی به قانون افزوده شده است، کارفرمایان مطابق ماده ۱۴۸ قانون کار مکلفند حق بیمه مذکور برای کارگران واجد شرایط شامل حق بیمه موضوع ماده …

توضیحات بیشتر »

در صورت توافق اکثریت مالکان امکان اضافه کردن آسانسور به ساختمان وجود دارد

شعبه ۳ تجدید نظر دیوان عدالت اداری، با صدور دادنامه ای رای کمیسیون ماده صد شهرداری اعلام کرد در ساختمانی که فاقد آسانسور می باشد، در صورت توافق اکثریت (نه همه) مالکین و با رعایت نکات ایمنی و مقررات شهرداری، امکان اضافه کردن آسانسور به ساختمان وجود دارد. در این …

توضیحات بیشتر »

تا زمانی که ابطال طلاق به اثبات نرسد فرزند اناث فاقد شوهر محسوب شده و مستحق مستمری است. لذا صرف تحقیقات محلی مانع از دریافت مستمری نیست.

شماره دادنامه قطعی : ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۴۶۶ تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری نظر به محتویات پرونده و ملاحظه طلاق نامه که بموجب دادنامه صادره از محاکم قضایی واقع گردیده که حکایت از جدایی شاکیه از همسرش بوده و صرف تحقیقات محلی مبنی بر همسر داشتن شاکیه …

توضیحات بیشتر »

مبنای تعیین جریمه تخلفات ساختمانی از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

چکیده: با توجه به اینکه دانشگاه ها از شخصیت حقوقی مستقل برخوردار بوده و مستقل از وزارت علوم می باشند، لذا امکان شکایت از تصمیمات آنها به طرفیت وزارت علوم وجود ندارد و دانشگاه مربوطه میبایست خوانده دعوا قرار گیرد. مستندات: ماده ۲۳ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ …

توضیحات بیشتر »

شاخصه اصلی تمایز کارگر از غیر کارگر، انجام کار توسط شخص کارگر در کارگاه با وسیله کار متعلق به کارفرماست، بنابراین شخصی که کار حمل و نقل پرسنل یک شرکت را با وسیله نقلیه متعلق به خود انجام می دهد، کارگر محسوب نمی شود و پیمانکار است.

  تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۶/۳۰ شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۰۹۲۵  رای بدوی در خصوص دادخواست الف.س. به طرفیت خوانده [اداره کار شمال شرق تهران] و در اعتراض به رأی شماره …۹۱/۱۲/۱ ، با توجه به شرح شکایت شاکی و دفاع خوانده و اسناد و محتویات پرونده متشکله در #ادارهکار و اظهارات …

توضیحات بیشتر »

تحصیل برائت در مراجع قضائی از اتهام تخلف ارتکابی واجد وصف مجرمانه در رأی صادره از هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نیز موثر میباشد.

مستندات: ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری شماره دادنامه قطعی : ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۱۸۱۲ تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۴/۰۹/۰۸   رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری درخصوص شکایت آقای … علیه شعبه دوم هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان سازمان زندانها به خواسته ابطال رأی هیئت رسیدگی به تخلفات اداری به شرح …

توضیحات بیشتر »

اختصاص بخشی از نمره کل پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصی به دستاوردهای پژوهشی مستخرج، مغایر با قانون است

رای شماره ۶۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیام رای: رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۹۰ ـ ۷/۶/۱۴۰۰ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری که متضمن عدم ابطال مواد ۲و۳ دستورالعمل اختصاص بخشی از نمره کل پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصی به دستاوردهای پژوهشی مستخرج به …

توضیحات بیشتر »

شهرداری تهران مکلف به ثبت تمام مراحل معاملات خود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

رای شماره ۷۴۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیام رأی: مصوبه شماره ۵۴۸۰؍۲۴۴۶؍۱۶۰ مورخ ۲؍۳؍۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تهران که به جای تجویز تکلیف شهرداری به ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و ثبت تمام مراحل معاملات خود در سامانه مذکور، شهرداری تهران را به انجام الکترونیکی …

توضیحات بیشتر »

صرف سهل انگاری افراد در حفظ حجاب، یا عدم توجه کافی به برخی از مسائل مربوط به برخورد با نامحرم را نمی‎توان از موارد اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق تلقی کرد.

شماره دادنامه قطعی : ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۱۳۴ تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۳/۱۱/۱۱ رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شماره دادنامه:۹۳۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۴۴۰ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۶ با توجه به اوراق و محتویات پرونده و دفاعیات طرف شکایت، نظر به اینکه در گفتار منابع تحقیق، تناقض و تعارض موجود بود و با عنایت به اینکه حسب ماده …

توضیحات بیشتر »

مرجع پرداخت حقوق ایام بارداری

 پرداخت حقوق و فوق العاده های ایام بارداری و بیماری کارکنان دستگاه های اجرایی که مشترک صندوق تأمین اجتماعی میباشند، بر عهده دستگاه اجرایی است. مستندات: بند ۲ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۵۲۷۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۷ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور شماره دادنامه قطعی : ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۸۶۵ تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۴/۰۵/۲۵ …

توضیحات بیشتر »