آراء دیوان عدالت اداری

برای اعطای مجوز تأسیس داروخانه، نیازی به داروساز بودن متقاضی نیست

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۳۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۹۱۱۶۷ شماره پرونده: ۰۱۰۶۱۷۸ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و دارو موضوع شکایت و خواسته: ابطال محدودیت ایجاد شده در جزء ۸ ماده ۱ آیین نامه تأسیس، …

توضیحات بیشتر »

ابطال شرط داشتن یک سال سابقه مستمر در آخرین کارگاه برای دریافت بیمه بیکاری

شماره دادنامه:۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۳۶۱۹ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۹ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع شکایت و خواسته: ابطال فصل دوم شیوه نامه چگونگی تشکیل و تکمیل پرونده های بیمه بیکاری (ابلاغی اردیبهشت ۱۳۹۵ ) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گردش کار متن …

توضیحات بیشتر »

ابطال مقرره ممنوعیت انتخاب بستگان درجه یک اعضای شوراهای اسلامی روستاها به عنوان دهیار

رای شماره ۳۶۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیام رای نامه مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری استان مرکزی با موضوع ممنوعیت انتخاب و انتصاب بستگان درجه یک اعضای شوراهای اسلامی روستاها به عنوان دهیار ابطال شد متن دادنامه تاریخ دادنامه: ۱۹/۲/۱۴۰۲         شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۳۶۰۳    شماره پرونده: …

توضیحات بیشتر »

تا زمانی که ابطال طلاق به اثبات نرسد فرزند اناث فاقد شوهر محسوب شده و مستحق مستمری است. لذا صرف تحقیقات محلی مانع از دریافت مستمری نیست.

شماره دادنامه قطعی : ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۴۶۶ تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری نظر به محتویات پرونده و ملاحظه طلاق نامه که بموجب دادنامه صادره از محاکم قضایی واقع گردیده که حکایت از جدایی شاکیه از همسرش بوده و صرف تحقیقات محلی مبنی بر همسر داشتن شاکیه …

توضیحات بیشتر »

️ در صورت ورشگستگی شرکت یا فعال نبودن کارگاه، بازگشت به کار کارگر فاقد وجاهت قانونی است.

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۰۹/۰۷ شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۱۵۱  رای دیوان:  در خصوص شکایت شاکی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرج به خواسته اعتراض به رأی شماره … نظر به اینکه اداره طرف شکایت برابر مقررات به شکایت رسیدگی کرده و نامبرده دلیل و مدرکی که موجب بیاعتباری …

توضیحات بیشتر »

تعلق مستمری ورثه اناث متوفی از تاریخ فوت مورث است

 رأی وحدت رویه شماره ۷۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: بر اساس مواد ۲، ۳۶، ۴۹ و ۵۰ قانون تأمین اجتماعی، پرداخت حق بیمه از مطالبات ممتاز سازمان تأمین اجتماعی است و کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه است و تأخیر در پرداخت حق بیمه موجب تضییع حقوق بازماندگان …

توضیحات بیشتر »

کارگرانی که خود ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت را پرداخته باشند میتوانند مبالغ پرداختی را از کارفرما مسترد کنند

شماره رأی: ۱۸۲۲ مورخ : ۱۳۹۷/۹/۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  نظر به اینکه ۴% حق بیمه مشاغل سخت و زیانآور در اصلاح قانون تأمین اجتماعی به قانون افزوده شده است، کارفرمایان مطابق ماده ۱۴۸ قانون کار مکلفند حق بیمه مذکور برای کارگران واجد شرایط شامل حق بیمه موضوع ماده …

توضیحات بیشتر »

در صورت توافق اکثریت مالکان امکان اضافه کردن آسانسور به ساختمان وجود دارد

شعبه ۳ تجدید نظر دیوان عدالت اداری، با صدور دادنامه ای رای کمیسیون ماده صد شهرداری اعلام کرد در ساختمانی که فاقد آسانسور می باشد، در صورت توافق اکثریت (نه همه) مالکین و با رعایت نکات ایمنی و مقررات شهرداری، امکان اضافه کردن آسانسور به ساختمان وجود دارد. در این …

توضیحات بیشتر »

تا زمانی که ابطال طلاق به اثبات نرسد فرزند اناث فاقد شوهر محسوب شده و مستحق مستمری است. لذا صرف تحقیقات محلی مانع از دریافت مستمری نیست.

شماره دادنامه قطعی : ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۴۶۶ تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری نظر به محتویات پرونده و ملاحظه طلاق نامه که بموجب دادنامه صادره از محاکم قضایی واقع گردیده که حکایت از جدایی شاکیه از همسرش بوده و صرف تحقیقات محلی مبنی بر همسر داشتن شاکیه …

توضیحات بیشتر »

مبنای تعیین جریمه تخلفات ساختمانی از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

چکیده: با توجه به اینکه دانشگاه ها از شخصیت حقوقی مستقل برخوردار بوده و مستقل از وزارت علوم می باشند، لذا امکان شکایت از تصمیمات آنها به طرفیت وزارت علوم وجود ندارد و دانشگاه مربوطه میبایست خوانده دعوا قرار گیرد. مستندات: ماده ۲۳ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ …

توضیحات بیشتر »