قوانین و مصوبات

آیا در خصوص رأی داوری که به آن اعتراض نشده و قطعیت یافته است، میتوان محکوم علیه این رأی را در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ بازداشت کرد؟

۱۴۰۲/۰۵/۱۰ ۷/۱۴۰۲/۲۸۱ شماره پرونده: ۱۴۰۲-۲۶-۲۸۱ح استعلام: آیا در خصوص رأی داوری که به آن اعتراض نشده و قطعیت یافته است، میتوان محکوم علیه این رأی را در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ بازداشت کرد؟ پاسخ: اولا،ً مطابق مواد ۴۸۸ و ۴۹۳ قانون آیین دادرسی …

توضیحات بیشتر »

در خصوص اجراییه های صادره از دادگاه های حقوقی یا کیفری با موضوع مطالبه «خسارت تأخیر تأدیه وجوه»، مبنای محاسبه در اجرای احکام، شاخص «سالانه» است یا شاخص «ماهانه»؟

۱۴۰۲/۰۵/۲۴ ۷/۱۴۰۲/۳۱۲ شماره پرونده: ۱۴۰۲-۳/۱-۳۱۲ح استعلام: در خصوص اجراییه های صادره از دادگاه های حقوقی یا کیفری با موضوع مطالبه «خسارت تأخیر تأدیه وجوه»،مبنای محاسبه در اجرای احکام، شاخص «سالانه» است یا شاخص «ماهانه»؟ پاسخ: اولا،ً بانک مرکزی شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را …

توضیحات بیشتر »

 رسیدگی به دعوی به خواسته الزام اداره گاز به تفکیک انعشاب گاز واحد مسکونی، در صلاحیت دیوان عدالت اداری بوده و دادگاه عمومی در این خصوص صلاحیتی ندارد.

مستندات:  ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری شماره دادنامه قطعی : ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۸۰۰۳۵۴   رأی خلاصه جریان پرونده آقای ع. ب. در دادخواستی به طرفیت شرکت گاز استان تهران الزام خوانده را به تفکیک انشعاب گاز واحد مسکونی خود خواستار شده است. شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی تهران به موجب قرار شماره …

توضیحات بیشتر »

با توجه به ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی، چنانچه طرفین معاملات حقوقی در اسناد عادی که برای آن معامله تنظیم شده است، تاریخ تنظیم سند را به صورت غیر واقعی درج کنند، آیا به صرف درج چنین تاریخی، بزه جعل تحقق مییابد؟

۱۴۰۲/۰۵/۱۷ ۷/۱۴۰۲/۳۲۰ شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۸۶/۲-۳۲۰ک استعلام: با توجه به ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی، چنانچه طرفین معاملات حقوقی در اسناد عادی که برای آن معامله تنظیم شده است، تاریخ تنظیم سند را به صورت غیر واقعی درج کنند، آیا به صرف درج …

توضیحات بیشتر »

برخی وکلای دادگستری در زمان ثبت دادخواست بدوی یا تجدید نظر امضای موکل را نیز در ذیل برگ دادخواست اخذ میکنند و دادخواست به همین ترتیب ثبت میشود. آیا ثبت و امضای دادخواست بدوی یا تجدید نظر «به صورت همزمان و توسط وکیل و موکل»، وفق ماده ۶۸۳ قانون مدنی، دلالت بر انفساخ عقد وکالت دارد و موجب منتفی شدن سمت وکیل در پرونده میشود؟

۱۴۰۲/۰۵/۲۹ ۷/۱۴۰۲/۳۳۰ شماره پرونده: ۱۴۰۲-۹۸-۳۳۰ح استعلام: برخی وکلای دادگستری در زمان ثبت دادخواست بدوی یا تجدید نظر امضای موکل را نیز در ذیل برگ دادخواست اخذ میکنند و دادخواست به همین ترتیب ثبت میشود. آیا ثبت و امضای دادخواست بدوی یا تجدید نظر «به صورت همزمان و توسط وکیل و …

توضیحات بیشتر »

در قرارداد بیع که هر یک از طرفین قرارداد دارای حق حبس می باشند؛ الزام صاحب حق حبس به ایفای تعهدات قراردادی؛ منوط به انجام تعهد طرف مقابل به نحو کامل می باشد.

شماره دادنامه قطعی : ۹۴۰۹۹۸۲۹۲۰۵۰۰۱۴۰ تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۵/۰۲/۲۶   رأی دادگاه بدوی رای دادگاه الزام خوانده (آقای ح.ع. ت. فرزند الف. ) به انجام تعهد موضوع بند ۶ دو فقره مبایعه نامه به شمارگان ۵۷۶۵۴۰۳ و ۵۷۶۴۷۵۵ نسبت به دو واحد مسکونی مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۹ و جبران ضرر و …

توضیحات بیشتر »

جدایی و مفارقت جسمانی طولانی مدت زوجین و بذل کلیه حقوق مالی از سوی زوجه دلالت تام بر کراهت و نفرت طرفین از یکدیگر داشته و از موجبات صدور حکم به طلاق است.

تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۹/۰۷/۲۷   رأی خلاصه جریان پرونده حسب اوراق و مندرجات پرونده اقای ع. ن. به وکالت از خانم ز. ر. به شرح دادخواست تقدیمی دعوی به طرفیت اقای ن. ا. ق. بخواسته طلاق مطرح و اختصارا بیان نموده طرفین پرونده مطابق با عقدنامه در مورخه ۷۷/۱۲/۶ …

توضیحات بیشتر »

چنانچه در طلاق توافقی فقط یکی از زوجین در جلسه مشاوره شرکت کند، آیا طلاق توافقی امکانپذیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ ۷/۱۴۰۲/۱۳ شماره پرونده: ۱۳-۹/۱-۱۴۰۲ ح استعلام: چنانچه در طلاق توافقی فقط یکی از زوجین در جلسه مشاوره شرکت کند، آیا طلاق توافقی امکانپذیر است؟ پاسخ: جناب آقای بصیری معاون محترم قضایی رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی با سلام و دعای خیر؛ …

توضیحات بیشتر »

اختیار ولی قهری و قیم در تقاضای قصاص یا رضایت

نظریه مشورتی شماره ۸۷۰۹/۷ مورخ ۱۳۶۹/۳/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه پرسش: در قتل عمد آیا تقاضای قصاص متهم توسط ولی قهری صغار و قیم از دادگاه امکان پذیر هست یا خیر؟ و آیا ولی قهری و قیم می توانند بدون دریافت حقوق صغار اعلام رضایت نمایند یا خیر؟ مستنبط …

توضیحات بیشتر »

هرگاه داور به طریق دیگری غیر از آنچه که مورد توافق طرفین بوده ابلاغ را انجام دهد، در صورتی دارای اعتبار است که مورد پذیرش مخاطب ابلاغ واقع شود والا چنین ابلاغی نامعتبر و غیر موثر بوده و باید ابلاغ مجدد از طریق دفتر دادگاه انجام شود.

نظریه مشورتی     شماره ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۷/۹۸/۸۶۶ شماره پرونده: ۸۶۶-۱۳۹-۹۸ح به موجب ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹» چنانچه طرفین درقرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پیش بینی نکرده باشند، داور مکلف است رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوی …

توضیحات بیشتر »