نظریه های مشورتی

طرح دعوا توسط زوجه در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین در دادگاه محل سکونت زوجه (به جز مطالبه مهریه غیرمنقول)، استثنایی بر اصل طرح دعوا در محل اقامت خوانده است

۱۳۹۹/۳/۱۲ ۷/۹۹/۲۸۴ شماره پرونده ۲۸۴-۹/ ۳-۹۹ح  استعلام: به موجب ماده ۶ حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت بر عهده دارد حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد و به موجب ماده …

توضیحات بیشتر »

مسئولیت رد مال شرکا در کلاهبرداری

شماره دادنامه قطعی : ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۷۴۰ تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ چکیده : مسئولیت شرکا در رد مال تحصیل شده از کلاهبرداری به صورت تساوی است . رأی دادگاه بدوی : در خصوص اتهام متهمان ۱- الف. ۲- ع.، دایر بر کلاهبرداری به میزان شصت و پنج میلیون تومان بابت مغز …

توضیحات بیشتر »

طلب احراز شده در مقابل دین ادعایی که اثبات نشده و مدعی تهاتر نیز دادخواست متقابلی برای انجام این رسیدگی نداده ، قابل تهاتر نیست 

مستندات :  ماده ۳۶۲ قانون مدنی شماره دادنامه قطعی : ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۹۳۶  تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۱/۰۷/۲۶ رأی دادگاه بدوی : در این پرونده شرکت س. با وکالت آقای ع.ق. مبادرت به اقامه دعوی به طرفیت شرکت.پ. به خواسته مطالبه مبلغ ۹۲۰/۲۶۳/۹۶۸ ریال وجه فاکتور تاریخ ۳/۸/۱۳۹۰ با احتساب خسارات تأخیر …

توضیحات بیشتر »

مجازات تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی نسبت به نوجوانان قابل اعمال نیست

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۳۴۹ شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۸۶/۲-۳۴۹ ک استعلام : مطابق ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی دادگاه می‌تواند فردی را که به حد قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون متناسب با …

توضیحات بیشتر »

مرجع تغییر کاربری املاک

شماره دادنامه قطعی : ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۱۲۳۷ تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ چکیده : تغییر کاربری از اختیارات و صلاحیت های کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی معماری و شهرسازی می باشد و شهرداری مکلف به اجرای مصوبات کمیسیون مذکور است . رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری : اولاً _ …

توضیحات بیشتر »

مصداق تعدی و تفریط در دعوی تخلیه

شماره دادنامه قطعی : ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۲۲ تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۴/۰۳/۲۷ رأی دادگاه بدوی : شماره پرونده : ۹۱۰۹۹۸۰۲۲۹۰۰۰۹۴۳ شماره دادنامه : ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۰۰۱۱۶۵ تاریخ : ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ چکیده : در دعوای تخلیه ملک تجاری به استناد تعدی و تفریط مستأجر، تجاوزی مصداق تعدی است که متعارف نبوده و یا به گونه ای …

توضیحات بیشتر »

صدور قرار بعد از ورود دادگاه به ماهیت دعوا

شماره دادنامه قطعی : ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۳۰۳ تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۴/۰۳/۲۷ رأی دادگاه بدوی شماره پرونده : ۹۳۰۹۹۸۰۲۳۱۸۰۰۸۶۰ شماره دادنامه : ۹۳۰۹۹۷۰۲۳۱۸۰۱۲۶۴ تاریخ : ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ چکیده : اگر دادگاه با استدلال ماهیتی و پذیرش مدافعات خوانده که مربوط به ماهیت دعوی است ، دعوای خواهان را قابل پذیرش نداند ، بایستی …

توضیحات بیشتر »

مطالبه اجرت المثل سهم زوجه از آپارتمان مشاعی

شماره دادنامه قطعی : ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۲۸۰ تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۴/۰۳/۲۷ رأی دادگاه بدوی شماره پرونده : ۹۲۰۹۹۸۰۲۲۶۱۰۰۶۸۲ شماره دادنامه : ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۶۱۰۰۴۰۲ تاریخ : ۱۳۹۳/۰۸/۱۴ چکیده : چنانچه زوجه و زوج، مشاعاً مالک آپارتمان باشند و هر دو از آن استیفا منفعت نمایند؛ زوجه نمی تواند به استناد اینکه تهیه مسکن …

توضیحات بیشتر »

با توجه به اینکه پدربزرگ ولی فرزند محسوب می شود ، وی از حق ملاقات نوه خویش برخوردار است

  شماره دادنامه قطعی : ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۵۴۶ تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۴/۰۳/۳۰ رأی دادگاه بدوی : شماره پرونده : ۹۳۰۹۹۸۲۹۱۰۵۰۰۸۹۷ شماره دادنامه : ۹۳۰۹۹۷۲۹۱۰۵۰۰۷۳۲ تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ رأی دادگاه : در خصوص دادخواست آقای س. م.الف. با وکالت بعدی آقای الف. ف. به طرفیت خانم ف. ر.ن. با وکالت و نمایندگی حقوقی …

توضیحات بیشتر »

رسیدگی به اعتراض واحدهای دولتی و عمومی به آرای کمیسیون مناقصات با دادگاه های دادگستری است نه دیوان عدالت اداری

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۱۳۹۹/۰۲/۲۰-۷/۹۸/۲۰۴۲ شماره پرونده: ۲۰۴۲-۱۸-۹۸ع استعلام : درصورت صدور رأی در کمیسیون مناقصات و عدم اعتراض در دیوان عدالت اداری، درصورتی که محکوم‌علیه اداره دولتی باشد آیا می‌تواند در مرجع دادگستری به عنوان یک دعوی حقوقی خواستار ابطال رأی کمیسیون مناقصات باشد ؟ …

توضیحات بیشتر »