نظریه های مشورتی

پلمپ محل­ هایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه احداث می ­شوند، جواز قانونی نداشته و فک آن نیز جرم تلقی نمی­ شود

شماره نظریه مشورتی : ۱۷۴۴ /۹۵/۷- تاریخ نظریه مشورتی : ۲۶/۷/۱۳۹۵ ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی راجع به فک پلمپی است که بر حسب امر مقامات صالح قضایی پلمپ شده باشد.  در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نیز ، جوازی برای پلمپ محل­هایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه احداث …

توضیحات بیشتر »

آیا بعد از درخواست دارنده چک و صدور اجراییه از طرف دادگاه در چک‌های صیاد و طبق قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ مدیون یا همان صادرکننده چک می‌تواند دادخواست اعسار و تقسیط بدهد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۹۹/۱۱۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۹/۳  استعلام : ۱- آیا بعد از درخواست دارنده چک و صدور اجراییه از طرف دادگاه در چک‌های صیاد و طبق قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ مدیون یا همان صادرکننده چک می‌تواند دادخواست اعسار و تقسیط بدهد؟. …

توضیحات بیشتر »

چنانچه در قرارداد داوری پیشبینی شده باشد که رای داور از طریق پست سفارشی یا پیک دریافت یا رسید ابلاغ شود؛ اما داور رأی را به دفتر دادگاه تسلیم و رأی داور به صورت الکترونیکی ابلاغ واقعی و سپس اجرائیه صادر شود، آیا درخواست محکوم علیه مبنی بر ابطال اجراییه به این سبب قابل استماع و ترتیب اثر است؟

۱۴۰۰/۱۲/۰۹ ۷/۱۴۰۰/۱۲۸۱ شماره پرونده: ۱۲۸۱-۱۳۹-۱۴۰۰ ح استعلام: چنانچه در قرارداد داوری پیشبینی شده باشد که رای داور از طریق پست سفارشی یا پیک دریافت یا رسید ابلاغ شود؛ اما داور رأی را به دفتر دادگاه تسلیم و رأی داور به صورت الکترونیکی ابلاغ واقعی و سپس اجرائیه صادر شود، آیا …

توضیحات بیشتر »

اگر مالک، معامله فضولی و قبض ثمن را تنفیذ کند، با توجه به اینکه وفق ماده ۲۶۰ قانون مدنی، مالک جهت مطالبه ثمن حق رجوع به معامل فضولی و یا مشتری را دارد؛ اما مالک به طرفیت هر دو نفر طرح دعوا کند، با توجه به اینکه مسئولیت آنان تضامنی یا به صورت تساوی نیست، تکلیف دادگاه چیست؟

۱۴۰۰/۱۲/۲۵ ۷/۱۴۰۰/۱۳۲۲ شماره پرونده: ۱۳۲۲-۷۶-۱۴۰۰ ح استعلام: اگر مالک، معامله فضولی و قبض ثمن را تنفیذ کند، با توجه به اینکه وفق ماده ۲۶۰ قانون مدنی، مالک جهت مطالبه ثمن حق رجوع به معامل فضولی و یا مشتری را دارد؛ اما مالک به طرفیت هر دو نفر طرح دعوا کند، …

توضیحات بیشتر »

چنانچه در رابطه با اجرای دستور فروش صادره از ناحیه دادگاه و مزایده برگزار شده توسط اجرای احکام مدنی، چند نفر از مالکان مشاعی برنده مزایده شوند، از آنجا که فلسفه دستور فروش املاک مشاعی، خارج کردن وضعیت مالکیت ملک از حالت اشاعه است، آیا چنین مزایده ای از سوی دادگاه قابل تأیید است؟

۱۴۰۰/۱۲/۲۱ ۷/۱۴۰۰/۱۴۰۷ ح ۱۴۰۰-۳/۱-۱۴۰۷ :پرونده شماره استعلام: چنانچه در رابطه با اجرای دستور فروش صادره از ناحیه دادگاه و مزایده برگزار شده توسط اجرای احکام مدنی، چند نفر از مالکان مشاعی برنده مزایده شوند، از آنجا که فلسفه دستور فروش املاک مشاعی، خارج کردن وضعیت مالکیت ملک از حالت اشاعه …

توضیحات بیشتر »

در صورتی که رأی داور بر الزام به تنظیم سند با حفظ حقوق مرتهن موسسه ثامن الحجج باشد آیا بعد از ابلاغ رأی داور درخواست اجرای رأی با توجه به وضعیت موسسه ثامن الحجج و در حال تصفیه بودن آن قابل پذیرش میباشد؟

۱۴۰۰/۱۲/۲۸ ۷/۱۴۰۰/۱۴۳۳ شماره پرونده: ۱۴۳۳-۷۹-۱۴۰۰ ح استعلام: در صورتی که رأی داور بر الزام به تنظیم سند با حفظ حقوق مرتهن موسسه ثامن الحجج باشد آیا بعد از ابلاغ رأی داور درخواست اجرای رأی با توجه به وضعیت موسسه ثامن الحجج و در حال تصفیه بودن آن قابل پذیرش می …

توضیحات بیشتر »

آیا مجوز قانونی جهت تغییر کفیل یا وثیقه گذار پس از ابلاغ به کفیل یا وثیقه گذار جهت معرفی متهم یا محکوم علیه در مهلت سه روزه وفق ماده ۲۳۰ آیین دادرسی کیفری وجود دارد ؟

۱۴۰۰/۱۲/۰۳ ۷/۱۴۰۰/۱۶۰۵ شماره پرونده: ۱۶۰۵-۱۴۰۰۱۶۸ ک استعلام: آیا مجوز قانونی جهت تغییر کفیل یا وثیقه گذار پس از ابلاغ به کفیل یا وثیقه گذار جهت معرفی متهم یا محکوم علیه در مهلت سه روزه وفق ماده ۲۳۰ آیین دادرسی کیفری وجود دارد ؟ در این صورت آیا مرجع قضایی الزامی …

توضیحات بیشتر »

آیا دادگاه کیفری میتواند ضمن صدور رأی، متهم را از استفاده از مرخصی برای مدت معین یا تمام مدت حبس محروم کند؟

۱۴۰۰/۱۲/۲۴ ۷/۱۴۰۰/۱۶۹۵ شماره پرونده: ۱۶۹۵-۱۶۸-۱۴۰۰ ک استعلام: ۱ -آیا مرخصی برای زندانی یک حق محسوب میشود یا یک امتیاز؟ ۲ -با توجه به مفاد ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری، آیا دادگاه کیفری میتواند ضمن صدور رأی، متهم را از استفاده از مرخصی برای مدت معین یا تمام مدت حبس …

توضیحات بیشتر »

ایا امکان توقیف دیه مقتول از سوی طلبکار وی وجود دارد یا اینکه این مبلغ متعلق به ورثه است ؟

۱۴۰۰/۱۲/۲۴ ۷/۱۴۰۰/۱۷۳۱ ک ۱۴۰۰-۱۶/۹-۱۷۳۱ :پرونده شماره استعلام: آیا امکان توقیف دیه مقتول از سوی طلبکار وی وجود دارد یا اینکه این مبلغ متعلق به ورثه است ؟به عبارتی این مبلغ صرفا در تقسیم طبق قواعد ارث است نه اینکه جزو ماترک باشد؟ پاسخ: دیه جزو ماترک متوفی محسوب میشود و …

توضیحات بیشتر »

در صورت صدور کیفرخواست شفاهی اخذ تامین از متهم فقط با دادگاه است ولو تحقیقات پرونده ناقص باشد.

️ نظریه مشورتی شماره ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۷/۹۹/۴۳۰ شماره پرونده: ۴۳۰-۱۶۸-۹۹ک  استعلام: چنانچه بازپرس با موافقت دادستان پرونده را در راستای اجرای ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری و با کیفرخواست شفاهی به دادگاه ارسال کند. الف: با توجه به صراحت ماده مذکور مبنی بر تکلیف دادگاه به اخذ قرار تامین آیا …

توضیحات بیشتر »