نظریه های مشورتی

مجازات پرداخت کننده وجه یا مال (رشوه) به کارشناسان

شماره نظریه : ۷/۹۸/۷۲۰ شماره پرونده : ۹۸-۱۸۶/۲-۷۲۰ ک تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ در خصوص ماده ۵۸۸ قانون تعزیرات آیا اتهامی متوجه پرداخت کننده وجه یا مال ( با التفات به قسمت اخیر ماده که ازمجازات مودی سخن به میان آورده) می باشد یا خیر؟  مستفاد از قسمت اخیر ماده …

توضیحات بیشتر »

چند نظریه مشورتی در مورد تخلفات قضات

۱.نظریه۷۲۳/۷ تاریخ نظریه ۱۳۹۱/۰۴/۱۴ 🔹نظریه: علاوه بر اشخاص مصرح در قوانین (ماده ۲۲ قانون نظارت بر رفتارقضات مصوب ۱۳۹۰ و ماده ۳۹۲ قانون آئین دادرسی دادگاه ها در امور مدنی) اصولاً کلیه مقاماتی که به موجب نص قانونی، وظیفه نظارت اداری بر کار قضات را دارند نیز در حیطه وظیفه …

توضیحات بیشتر »