شماره تلفن های معاونت منابع انسانی قوه قضاییه

تلفن های تماس معاونت منابع انسانی قوه قضاییه

تلفن های تماس معاونت منابع انسانی قوه قضاییه ۸۸۱۹۹۵۰۲ مشاور رسانه و ارتباطات ۸۸۸۹۴۱۲۸   نمابر ۸۸۸۰۹۰۴۳ مدیرکل حوزه معاونت نمابر ۸۸۸۹۴۱۳۸ معاون مدیرکل  نمابر ۸۸۸۹۴۱۳۹ ریاست اداره امور عمومی و مالی نمابر ۸۸۸۹۴۱۲۷نمابر ۸۸۹۷۴۵۵۶ ریاست اداره دبیرخانه مرکزی نمابر ۸۸۸۹۴۱۲۵ ریاست اداره امور خوابگاه ها ۸۸۱۹۹۵۶۵ امور نقلیه ۸۸۹۷۳۶۷۵   ۴۲۱۳۱۳۷۰ نمابر  ۸۸۹۷۵۶۰۲  مدیرکل برنامه ریزی …

توضیحات بیشتر »