️نکات مهم و مقررات سفته

سفته (به سفته فته طلب هم گفته می شود) تنها در صورتی سند تجاری است که ظرف ۱۰ روز پس از سر رسید واخواست شود.
منظور از واخواست سفته مراجعه به اداره واخواست و درخواست ارسال اخطار به بدهکار و اثبات مطالبه آن رأس موعد است.

اگر سفته ظرف موعد مقرر واخواست شود دارنده از امتیازات قانونی مانند رسیدگی خارج از نوبت و توقیف اموال بدون خسارت احتمالی و امکان شکایت از ضامنین و ظهرنویسان برخوردار می شود.
در حال حاضر و با تشکیل دادگاه ویژه تجارت شاید بتوان گفت طرح دعوا در این دادگاه نیز خود نوعی امتیاز برای دارنده است.

مقررات سفته، چک و برات در بسیاری از موارد در قانون تجارت مشترک و یکسان است و البته تفاوت هایی هم دارد.

سفته بر خلاف چک دو تاریخ دارد؛ یکی تاریخ صدور و دیگری تاریخ پرداخت، این یعنی سفته وسیله تأمین اعتبار است و نه پرداخت بدهی و دین.

صادرکننده سفته تنها در صورتی که دارنده بدون واخواست، وجه آن را مطالبه نماید می تواند از امکان اعسار و تقسیط بدهی بهره ببرد، چون سفته ذاتاً یک سند تجاری بوده و صدور آن عمل تجاری محسوب می شود.

شکایت برای مطالبه وجه سفته از جمله دعاوی حقوقی و مالی بوده و مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در حدود سه و نیم درصد مبلغ سفته است.

برای شروع دعوای مطالبه وجه سفته و توقیف اموال باید به دفتر خدمات قضایی مراجعه نموده و دادخواست مطالبه وجه سفته بدهید البته بسته به اینکه سفته را واخواست نموده باشید نحوه رسیدگی و نتیجه دعوا متفادت است.

دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه وجه سفته دادگاه محل اقامت خوانده است البته مطابق ماده ۱۳ از قانون آیین دادرسی مدنی خواهان می تواند انتخاب های دیگری هم داشته باشد.

در پاسخ به این سوال که نحوه واخواست سفته به چه صورت است، باید گفت، دارنده باید ابتدا، اظهارنامه ای برای صادرکننده سفته ارسال کرده و ضمن آن، از متعهد بخواهد وجه سفته را پرداخت کند و تذکر دهد که در غیر این صورت، اقدام به واخواست سفته می نماید.

پس از ارسال اظهارنامه برای متعهد، دو حالت، ممکن است واقع شود؛ اول اینکه متعهد، اقدام به پرداخت وجه سفته کرده و به تعهد خود عمل نماید و دوم اینکه بازهم از تادیه وجه سفته خودداری کند؛ که در حالت دوم، دارنده سفته می تواند، با مراجعه به دایره واخواست دادگستری، اوراق واخواست را تهیه کرده و آن ها را تکمیل نماید.

بعد از انجام مراحل ذکر شده و تکمیل اوراق، دارنده باید آن ها را به دفتر دایره واخواست دادگستری تحویل دهد تا بعد از تعیین نوبت، اقدامات لازم، نسبت به آن انجام گردد. منظور از اوراق واخواست، فرم های آماده ای هستند که شامل ۴ بخش می باشند و متعهد له، باید با دقت و به درستی، تمامی اطلاعات مندرج در آن را تکمیل نماید.