️عدم تمکین و استثنائات آن

طبق قانون، تعیین محل زندگی به عهده مرد است؛ مگر آنکه در شروط ضمن عقد ازدواج، اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد. همچنین قانون مواردی را در نظر گرفته است که در این موارد زن می تواند بدون اذن (اجازه) شوهر منزل را ترک کند، بدون این که مورد اتهام عدم تمکین قرار گیرد.

 استثنائات ترک منزل توسط زن:

قانون برای ترک خانه توسط زن استثنائاتی در نظر گرفته است که در این موارد، خروج زن از منزل، نشوز محسوب نشده و موجب محرومیت زن از دریافت نفقه نمیشود. این موارد عبارتند از :

▪️خروج از منزل جهت مداوا به تشخیص پزشک
▪️ خروج از منزل برای انجام امور شرعی و واجب مانند حج
▪️سکونت در محل دیگر به دلیل ترس از ضرر و زیان مالی ، جسمی یا آبرویی