کدام خدمات “کارت بانکی” برای دارندگان چک برگشتی ممنوع است؟

  • افتتاح هرگونه حساب برای اشخاص دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده ممنوع میباشد.

 

  • نظر به عموم و اطلاق عبارت “صدور کارت بانکی جدید” در بند قانونی مذکور، محرومیت صدور کارت بانکی موضوع این بند، شامل صدور هر نوع کارت جدید توسط بانکها و مؤسسات اعتباری، از جمله کارت مجدد (به علت آسیب دیدگی مفقودی ،کارت، سرقت و …) می گردد.

 

  • چنانچه دارنده صرفاً درخواست صدور رمز کارت صادر شده را نماید، با توجه به اینکه در بند “الف” ماده (۵) قانون یاد شده، صدور کارت ممنوع شده و نه تخصیص و در اختیار گذاردن رمز کارت، بنابراین ارائه این سرویس امکان پذیر است.

 

  • تمدید کارت بانکی ناشی از انقضاء مدت اعتبار آن، در صورتی که تمدید کارت مستلزم صدور کارت بانکی جدید (به صورت فیزیکی) شود، مشمول محرومیت موصوف میگردد. لیکن در فرضی که تمدید کارت بدون صدور کارت بانکی جدید انجام شود؛ به گونه ای که صرفاً تاریخ انقضای آن تمدید گردد (مانند آنچه که در شرایط حال حاضر ناشی از شیوع ویروس کرونا توسط بانک ها جهت عدم مراجعه مشتریان به شعب صورت میگیرد)، انجام آن بلامانع ارزیابی میگردد.