کارگرانی که خود ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت را پرداخته باشند میتوانند مبالغ پرداختی را از کارفرما مسترد کنند

شماره رأی:
۱۸۲۲
مورخ :
۱۳۹۷/۹/۶
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 نظر به اینکه ۴% حق بیمه مشاغل سخت و زیانآور در اصلاح قانون تأمین اجتماعی به قانون افزوده شده است، کارفرمایان مطابق ماده ۱۴۸ قانون کار مکلفند حق بیمه مذکور برای کارگران واجد شرایط شامل حق بیمه موضوع ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی و ۴% به موضوع قانون فوقالذکر برای مشمولان آن را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند.
از آنجا که در پرونده های موضوع تعارض، کارفرما به تکلیف مقرر عمل نکرده و کارگران واجد شرایط، حق بیمه ی یاد شده را خود به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده است و در اجرای ماده ۱۵۷ قانون کار با مراجعه به هیأت های حل اختلاف کار، استرداد وجوه پرداختی را مطالبه کرده و هیأت های حل اختلاف کار شکایت کارگران را وارد تشخیص داده اند و اعتراض کارفرمایان در شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری رسیدگی شده و به موجب دادنامه شماره۴۴۶ ـ ۲۳/۲/۱۳۹۶ رأی بر غیروارد دانستن شکایت صادر شده، این رأی صحیح و موافق مقررات تشخیص شد.