چک سفید امضا چیست؟ آیا میتوان چک تضمین تخلیه را اجرا گذاشت؟

منظور از سفید امضاء بودن چک، امضاء نداشتن چک نیست.

زیرا در چنین صورتی سند مزبور چک نمیباشد (دارای اعتبار نمیباشد) بلکه حالتی را بیان میکند که چک امضاء دارد، اما از جهت محتوا و سایر موارد سفید است.

در صورت درج شرط در چک، چک قابلیت تعقیب کیفری خود را از دست میدهد، اما از طریق اجرای ثبت نیز میتوان نسبت به آن اقدام کرد؛ بنابراین در این حالت مطالب و ادعاهای مربوط به شرط در اداره ثبت قابل رسیدگی نمیباشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدوراجراییه در اداره ثبت میباشد.

چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

به طور مثال چکی را که مستاجر بابت تخلیه ملک در سر وعده به موجر میدهد.

بنابراین در صورتی که مستاجر با انقضای مدت اجاره ملک را تخلیه نکند، موجر نمیتواند علیه مستاجر به واسطه داشتن چک تخلیه، شکایت کیفری مطرح نماید.

این در حالی است که موجر این امکان را خواهد داشت تا از طریق محاکم حقوقی وجه چک را مطالبه نماید.