چه مشاغلی قائم به شخص هستند و در صورت جابجایی محل دفاتر ، در همان فعالیت ملزم به ثبت نام جدید در نظام مالیاتی نخواهند بود؟

با عنایت به نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم و همچنین با توجه به آن که مجوز این مشاغل از طریق مراجع مربوط به نام شخص صادر می شود، بنابراین:

➖دفاتر اسناد رسمی 
➖مشاغل حرفه پزشکی ( تمامی صاحبان حرف پزشکی و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز آن ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام پزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر شده است )
➖وکلای دادگستری
➖مهندسان ناظر
➖کارشناسان رسمی دادگستری،
➖بازرگانان ( دارندگان کارت بازرگانی ) و
➖حسابداران رسمی

به عنوان مشاعلی شناخته می شوند که قائم به شخص بوده و در صورت جابجایی محل دفاتر یادشده، در همان فعالیت ملزم به ثبت نام جدید در نظام مالیاتی نخواهند بود.