چه تفاوتی بین حکم ورشکستگی و حکم اعسار از پرداخت محکوم به وجود دارد؟

۱.حکم ورشکستگی علیه تاجر صادر می شود، اما حکم اعسار علیه افراد غیر تاجر است.

۲.حکم ورشکستگی جنبه عام دارد، یعنی علاوه بر اینکه نسبت به طرفین دعوا موثر است، در خصوص سایر کسانی که اقامه دعوا نکرده اند نیز اثر دارد. در حالیکه حکم اعسار دارای جنبه نسبی بوده و فقط میان معسر و شخصی که دعوا به طرفیت او طرح شده است، موثر می باشد

۳.در ورشکستگی اداره اموال ورشکسته توسط مدیر تصفیه یا اداره تصفیه صورت می گیرد. اما در اعسار، معسر از اداره اموال خود منع نمی شود و خودش اداره ی آنها را بر عهده دارد.

۴.حق اقامه یا تعقیب دعوای مالی تاجر ورشکسته علیه دیگران با مدیر تصفیه یا اداره تصفیه خواهد بود و همین طور دعاوی مالی علیه تاجر باید به طرفیت مدیر تصفیه یا اداره تصفیه اقامه یا تعقیب شود، ولی حق دعوای انفرادی طلبکاران علیه معسر و معسر علیه طلبکاران وجود دارد و به طرفیت همدیگر اقامه یا تعقیب می شود