چه افرادی می توانند تقاضای تامین اتباع خارجی نمایند ؟

افراد زیر می توانند تقاضای تامین اتباع بیگانه نمایند مشروط بر اینکه ایرانی باشند:
۱-خوانده اصلی ۲-خوانده اضافی ۳-مجلوب ثالث ۴-متداعیین دعوی اصلی علیه وارد ثالث اعم از اصلی و تبعی ۵-تجدیدنظرخوانده اعم از اینکه در مرحله بدوی خواهان بوده یا خوانده و مطالبه کننده ضرر و زیان های ناشی از جرم

🟡 توجه🟡

🟠 علی الاصول انواع خوانده ایرانی می تواند تامین ایراد اتباع بیگانه بگیرد مگر خوانده تقابل

🟥 ویژگی تامین اتباع بیگانه

⚪️ مهلت طرح آن در مرحله بدوی تا پایان اولین جلسه دادرسی است.

⚪️ دادگاه رأسا و بدون درخواست خوانده نمی تواند تامین اتباع بیگانه صادر نماید.

⚪️ درخواست تامین اتباع بیگانه هزینه ندارد.

⚪️ معسر بودن خارجی مانع از پرداخت تامین اتباع بیگانه نیست.