چنانچه مالک رسمی فوت کند، طرح دعوی خلع ید از طرف ورثه هرچند هنوز سند رسمی بنام مورث باشد، قابل طرح است.

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۱۴۴
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۰۲/۲۷

 رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ک. و خانم ز.ک. به طرفیت آقای د.ک. نسبت به دادنامه شماره ۲۰۸۶ مورخ ۹/۱۱/۹۲ صادره از شعبه محترم اول دادگاه عمومی شهرستان رباط کریم که به موجب آن در مورد دعوی آقای م.ک. و خانم ز.ک. به طرفیت آقای د.ک. به خواسته خلع ید از قطعه ۱۵۳ تفکیکی پلاک ثبتی ۱۲۰۲ فرعی از ۱۶۰ اصلی به انضمام مطالبه اجرت المثل ایام تصرف و خسارات دادرسی به شرح مضبوط در دادنامه مذکور قرار عدم استماع دعوی مشارٌالیهما، صادر گردیده نظر به اینکه ازجمله اسباب تملک انتقال قهری مالکیت می باشد و در مانحن فیه با احراز مالکیت مورث خواهان ها در ملک و مکان موضوع نزاع پس از استعلام از ثبت اسناد و املاک مربوطه و با ارائه گواهی حصر وراثت موجبات انتقال قهری مالکیت فراهم است و حداقل دعوی خلع ید و مطالبه اجرت المثل مذکور از این حیث فاقد ایراد و خدشه می باشد زیرا همان گونه که اشاره شد ازجمله اسباب تملک انتقال قهری مالکیت می باشد. علی هذا با عطف توجه به مراتب فوق الاشعار تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص و دادگاه به تجویز ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته مقرر می نماید پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم نخستین اعاده و ارسال نمایند. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *