چنانچه فردی با سوءنیت و برخلاف توافق قبلی مبادرت به تکمیل مندرجات چک سفید امضا نموده و آن‌را به بانک ارایه نماید، عملش وکالتی نبوده و مصداق جرم سوء استفاده از سفید امضاست.

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۰۷/۲۹
شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۹۹۱

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای م.ع. فرزند م. دایر بر سوء استفاده از سفید امضاء موضوع شکایت خانم ف.ر. با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی خصوصی و نظریه کارشناس رسمی دادگستری و دفاعیات غیر موجه متهم و اینکه دلیلی بر طلبکار بودن و داین بودن ابراز ننموده است و حسب اظهارات خودش بر فرض که چک بابت امور تجاری و خرید و فروش بوده است درج مبلغ آن بنام خود و ارائه آن به بانک بر خلاف توافق اولیه طرفین بوده است و متعاقب طرح دعاوی خانوادگی اقدام به درج مبلغ و ارائه آن به بانک، معادل ادعای شاکی نموده است که از مصادیق سوء استفاده از سند امضاء است و با توجه به سایر امارات موجود در پرونده وقوع جرم محرز بوده و به استناد ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت وی به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت احتمالی و سابق صادر و اعلام می‌ گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه ۱۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی تهران

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ح. به وکالت از آقای م.ع. فرزند م. از دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۶۷۶۰۰۳۵۷ مورخ ۳۱/۴/۹۱ صادره از شعبه ۱۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای تجدیدنظرخواه به لحاظ سوء استفاده از سفید امضاء به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم گردیده است که با توجه به محتویات پرونده خصوصاً استدلال دادگاه بدوی چون ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که به اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته خدشه‌ ای وارد سازد به عمل نیامده است و با توجه به رسیدگی‌ های معموله در دادگاه بدوی و سایر محتویات پرونده از جهت رعایت تشریفات دادرسی نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی به نظر می‌ رسد، لذا به استناد بند الف از ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تقاضای تجدید نظرخواهی دادنامه تجدید نظرخواسته تأیید می‌ گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۲۳دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه /پژوهشگاه قوه قضاییه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *