چنانچه شخصی دیگری را تهدید به طرح شکایت علیه وی نماید و در قبال عدم شکایت وجهی دریافت نماید، عمل وی مصداق بزه تهدید است.

مستندات:
ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵-
شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۸۲۱۲۴۳۰۰۲۳۸
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۵/۰۹/۰۳

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ر. ن.س. آزاد به لحاظ صدور قرار قبولی وثیقه با وکالت آقایان ر. ب. و م. ه.ز.الف. دایر به ارتکاب عمل منافی عفت به عنف و اکراه نسبت به خانم ف. ق. خلاصتا این که خانم مذکور بعنوان شاکی خصوصی بیان داشته است در مدرسه تحت مدیریت متهم موصوف بعنوان دفتر دار مشغول خدمت بوده که به شرح منعکس در پرونده وی (مدیر مدرسه) مرتکب عمل منافی عفت با نامبرده شده است و این موضوع را از شوهرش مخفی نموده و قرار بوده است که به او هم منعکس نماید تا این که شوهرش آقای ص. … خودش از طریق موبایل وی و صدای ضبط شده متهم در گوشی او متوجه موضوع می شود لذا تقاضای رسیدگی و محکومیت نامبرده را نموده اند . با توجه به محتویات پرونده – شکایت شاکی موصوف – اظهارات همسر وی (آقای ص. ق.) و اقدام عملی وی در جهت دفاع از ناموس خود به شرح منعکس در پرونده – ملاحظه متن صدای ضبط شده متهم – دفاعیات بلاوجه نامبرده و انکار تعلق صدای ضبط شده به وی – نظر کارشناسی مورخ ۹۳/۱۱/۱۴ مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی تهران بزرگ (صفحه ۱۴۵) در تایید تعلق صدای آزمایشی اخذ شده از متهم با اصوات مضبوط در یک حلقه سی دی ارائه شده از سوی شاکی) صدور سه فقره چک از سوی متهم و تحویل آن به همسر شاکیه به منظور عدم افشای موضوع – اظهارات و لوایح تقدیمی آقای م. م. وکیل مدافع شاکی و همسرش و دفاعیات بلاوجه وکیل مدافع متهم و سایر قراین ارتکاب بزه معنونه از سوی نامبرده محرز تشخیص و مستندا به ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ حکم محکومیت وی به تحمل نودو نه ضربه شلاق تعزیری و با احتساب بازداشت قبلی صادر و اعلام می نماید. این رای حضوری محسوب و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظراستان تهران است .
رئیس شعبه ۱۰۹۲ دادگاه کیفری دو تهران -رمضانعلی توحیدلو

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ر. ن.س. با وکالت آقایان ر. ب. و د.الف. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۰۵۵۵مورخ ۹۴/۷/۵ صادره از شعبه ۱۰۹۲ دادگاه کیفری دو تهران که به موجب آن مشارالیه به اتهام عمل منافی عفت به عنف و اکراه نسبت به تجدیدنظرخوانده خانم …..موضوع شکایت وی و همسرش آقای ص. ق. به تحمل ۹۹ ضربه شلاق تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شده است و در رابطه با اعتراض آقای ن. با وکالت نامبردگان از یکطرف و اعتراض آقای ق. با وکالت آقای م. م. از طرف دیگر نسبت به دادنامه شماره ۱۰۱۱۶۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ صادره از شعبه مذکور که به موجب آن آقای ق. به اتهام اخاذی و دریافت سه فقره چک از آقای ن. با استفاده از تهدید وی به پیگیری موضوع مطرح شکایت به تحمل هفتادو چهار ضربه شلاق تعزیری و تحمل یک روز حبس با اعمال دو درجه تخفیف محکوم و تجدیدنظرخواه آقای ن. خواستار نقض دادنامه معترضٌ عنه و تبرئه خویش و محکومیت تجدیدنظرخوانده آقای ق. به اشد مجازات شده و تجدیدنظرخواه آقای ق.خواستار تبرئه خود شده است علیهذا با توجه به محتویات پرونده، مفاد لوایح تجدیدنظرخواهی طرفین و وکلاء ایشان و اظهارات مشارالیهم و وکلاء در جلسه این دادگاه و مستندات ارائه شده در رابطه با ارتکاب هر دو بزه توسط متهمین مذکور خصوصا سی دی ارائه شده مشتمل بر تهدید تجدید نظرخواه آقای ن. توسط آقای ق. و با عنایت به اینکه از نظر این دادگاه بزه ارتکابی توسط آقای ص. ق. منطبق بر تهدید موضوع ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی است و با توجه به اینکه بزهکاری هردو متهم تجدیدنظرخواه محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و موثریکه موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه های معترض ٌ عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می باشد لذا ضمن رد اعتراض تحدیدنظرخواهانها و حذف مجازات حبس تعینی برای محکوم علیه تجدید نظرخواه آقای ق. به استناد ماده۶۶۹ قانون مجازات اسلامی و مواد ۴۵۵(بند الف) و ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاح اتهام نامبرده از اخاذی به تهدید و به کیفیت مزبور دادنامه های معترض ٌ عنه را تایید و استوار مینماید رای صادره قطعی است.
شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار
هدایت اله جوادی – سیدحسین حسینیان/پژوهشگاه قوه قضاییه