چنانچه شخصی با ادعای اختیارات واهی و فریب دیگری وجوهی اخذ نماید ، عمل وی مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع است.

شماره دادنامه قطعی :
۹۰۰۹۹۸۲۱۴۰۳۰۰۵۵۱
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۵/۱۰/۱۵
 

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت آقای م. گ. ۶۰ساله شغل بازنشسته باسواد اهل ومقیم تهران علیه آقای ک.الف. ر.الف. ۳۵ساله شغل آزادباسواداهل اسدآبادهمدان مقیم تهران دایر بر اعمال نفوذبرخلاف حق ومقررات قانونی مختصرا”شاکی چنین توضیح داده است که متهم با اعلام این که دروزارت علوم سهمیه داشته وامکان قبولی دخترش دررشته پزشکی دارد ازشاکی درخواست می کندکه مبلغ ۳۵میلیون تومان به ایشان تسلیم نماید.درهمین راستاشاکی مبلغ ۳۵میلیون تومان دروجه وی چکی صادروبه متهم پرداخت می نماید.شاکی توضیح می دهد بعدازعدم قبولی دخترش دررشته پزشکی متهم حاضربه استردادوجوه دریافت شده نمی باشد.متهم دردفاعیات خودبه دریافت وجوه مذکورصراحتا اعتراف لیکن مدعی می شودکه چون برادرشاکی به وی ((متهم))بدهکاربوده است باتوجیهاتی غیرموجه حاضربه استردادوجوه شاکی نمی باشد.معهذاء به نظرمی رسدمتهم باتمسک به خدعه وفریب شاکی وجوه نامبرده رامن غیرحق تحصیل نموده که مشروعیت شرعی وقانونی نداشته است .لهذاء دادگاه عمل انتسابی رابه جای بزه معنونه درکیفرخواست درحدتحصیل مال نامشروع تشخیص وبااستنادبه مقررات ماده۲قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷مجمع تشخیص مصلحت نظام به تحمل یکسال حبس تعزیری وردمبلغ ۳۵میلیون درحق شاکی محکوم واعلام می دارد. رای صادره حضوری محسوب وظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظردر محاکم تجدید نظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه۱۰۳۰ دادگاه عمومی جزائی تهران -میرزاپور

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ک.الف. ر. با وکالت آقای س. غ. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۹۰۵۰۰۳۵۳ مورخ ۱۴/۴/۹۱ صادر شده از شعبه ۱۰۳۰ دادگاه عمومی تهران که حاکی از محکومیت وی از حیث ارتکاب بزه تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ سیصد وپنجاه میلیون ریال از آقای م. گ. به تحمل یکسال حبس و استرداد مبلغ مزبور به شاکی یاد شده می باشد . باعنایت به محتویات پرونده و رسیدگی های بعمل آمده در دادسرا و دادگاه بدوی و هم چنین این شعبه ، نظر به اینکه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که به اساس و ارکان رأی لطمه وارد نموده و موجب نقض آن شود از ناحیه وکیل تجدیدنظر خواه ارائه و عنوان نگردیده است لذا دادگاه با رد تجدیدنظر خواهی ، دادنامه تجدیدنظر خواسته را مستنداً به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری تائید می نماید . این رأی قطعی است .
رئیس شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران -مستشاردادگاه
ولد خانی- شیخی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص درخواست تخفیف در مجازات آقای ک.الف. ر.الف. نسبت به موضوع تحصیل مال از طریق نامشروع با عنایت به اینکه موضوع از جرائم غیر قابل گذشت می باشد و با توجه به اعلام گذشت شاکی پرونده بعد از قطعیت دادنامه صادره و احراز عدم منع قانونی تخفیف مجازات قانونی موضوع معنونه و قطعیت محکومیت نامبرده برابر دادنامه شماره ۳۵۳ مورخ ۹۱/۴/۱۴ صادره از این دادگاه بناء علی هذا دادگاه مستندا به ماده ۴۸۳ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ مجازات یکسال حبس تعزیری را به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال بعنوان جزای نقدی با احتساب ایام بازداشت قبلی تبدیل و تخفیف می نماید این رأی قطعی است.
مستشار شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظراستان تهران-دادرس
محمدعلی محمدی-منصور عظیمی/پژوهشگاه قوه قضاییه