چنانچه در ملک مشاعی بدون رضایت محضری تمام ورثه، دیوار احداث شود، ورود به عنف یکی از شرکا به قسمت دیگر، مصداق بزه ورود به عنف نیست.

شماره دادنامه قطعی :
۹۴۰۹۹۸۲۲۱۸۷۰۰۵۳۵
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۵/۰۹/۰۷

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت آقای ح. س.ج. علیه آقای د. ر.ن. با وکالت آقای ی. ف. دایر بر ورود به عنف به ملک شاکی باتوجه به اوراق و محتویات پرونده و شکایت شاکی و صورت جلسه بازبینی دوربین مدار بسته و عکس های ضمیمه پرونده و تصویر سند و نقشههای ضمیمه پرونده و هر چند که ملاحظه می شود دو سند مشاعی می باشد ولی املاک طرفین از همدیگر با دیوار جدا شده اند و با عنایت به تحقیقات کلانتری بزه انتسابی به متهم از نظر دادگاه محرزومسلم تشخیص داده با عنایت به وضع خاص طرفین وماده ۶۹۴ از قانون تعزیرات ومواد ۳۷ و ۳۸ ناظر به ماده ۱۹ و ماده ۴۶ از قانون مجازات اسلامی متهم را محکوم به تحمل دو ماه حبس تعلیقی به مدت یکسال مینماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران مستندا” به ماده ۴۲۷ از قانون آئین دادرسی کیفری می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه بخش لواسانات – پیران نسب

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ی. ف. بوکالت از د.ر. نسبت به دادنامه ۰۸۵-۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۸ صادر شده از سوی شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزائی بخش لواسانات که به موجب آن تجدیدنظرخواه نسبت به بزه انتسابی ورود به عنف به ملک متعلق به تجدیدنظرخوانده به تحمل دو ماه حبس تعلیقی به مدت یک سال محکوم شده است . تجدیدنظرخواهی بعمل آمده موجه به نظر می رسد چرا که اولا وکیل تجدیدنظرخواه اظهار داشته است جرمی واقع نشده است مضافا براینکه بشرح لایحه تسلیمی گفته است با عنایت به مشاعی بودن ملک رضایت تمام مالکین ووراث برای احداث دیوار و ایجاد فنس و یا هر فاصل و جداکننده های لازم است و وراث مرحوم الف.الف. و مالکیت مشاعی هیچ یک رضایت محضری با ایادی قبلی بر ایجاد مستحدثات جداکننده ای را به هیچ کس نداده اند ثانیا تجدیدنظرخوانده بشرح لایحه ۷۲۵ مورخ ۱۳۹۵/۹/۲ و مفادصورتجلسه این دادگاه اذعان داشته است ملک مورد ادعا متعلق به مرحوم احمد …. می باشد که پس از فوت تقسیم ماترک نشده است و کلیه ورثه در آن سهیم می باشند ثالثا باتوجه به مفاد صفحات۲۱ و ۱۹ و ۲۰ پرونده دلالت بر مشاعی بودن ملک متنازع فیه می باشد حالیه با عنایت به مراتب بعمل آمده تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را موجه تلقی و باتوجه به اینکه هیچ یک از مالکین مشاعی حق جلوگیری و ممانعت ورود شریک مشاعی دیگر یا کسی که اذن از سوی مالک مشاعی دارد ندارد مستندا به بند ب ماده ۴۵۵ و ۴ از قانون آئین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته رای بر برائت تجدیدنظرخواه از بزه انتسابی را صادر و اعلام می دارد این رای حضوری و قطعی می باشد.

مستشاران شعبه ۴۲ دادگاههای تجدیدنظر استان تهران
بهزادکامجو – کامران اشجعی/پژوهشگاه قوه قضاییه