چنانچه در سانحه رانندگی بین وسیله نقلیه موتوری و احشام (در فرض پرونده شتر) سرنشین خودرو مصدوم گردد، با فرض مقصر شناخته شدن مالک حیوان و عدم شناسایی وی، مسئولیت پرداخت دیه زیاندیده بر عهده کدام یک از شرکت بیمه خوروی غیر مقصر (زیان دیده) و یا صندوق تأمین است؟

۱۴۰۲/۰۵/۲۵
۷/۱۴۰۲/۳۶۹
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۶/۱۰-۳۶۹ک
استعلام:
چنانچه درسانحه رانندگی بین وسیله نقلیه موتوری و احشام (در فرض پرونده شتر) سرنشین خودرو مصدوم گردد با فرض مقصر شناخته شدن مالک حیوان و عدم شناسایی وی، مسئولیت پرداخت دیه زیاندیده بر عهده
کدام یک از شرکت بیمه خوروی غیر مقصر (زیان دیده) و یا صندوق تأمین است؟
پاسخ:
در فرض استعلام که راننده و سرنشینان وسیله نقلیه موتوری در اثر برخورد با شتر مصدوم شدهاند، با توجه به تعریف «حوادث» در بند ب ماده یک «قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه» و نیز تعریف شخص ثالث در بند «ت» همین ماده، در صورت عدم تقصیر راننده وسیله نقلیه و اینکه مسبب حادثه، مالک یا مالکان حیوان بوده که شناخته نشدهاند، با عنایت به مواد ۱۶ و ۲۱ قانون مذکور، پرداخت خسارت بدنی راننده و سرنشینان آن، به عهده صندوق تأمین خسارتهای بدنی است.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه