چنانچه به کارمند دولت حین انجام وظیفه توهینی که از مصادیق قذف محسوب میشود انجام گیرد و مشارالیه اعلام شکایت نکند، آیا بزه مذکور قابل تعقیب است؟

۱۳۹۸/۰۷/۱۶
۷/۹۷/۲۷۷۴
شماره پرونده: ۲۷۷۴-۱۸۶/۱-۹۷ ک

استعلام:
چنانچه به کارمند دولت حین انجام وظیفه توهینی که از مصادیق قذف محسوب میشود انجام گیرد و مشارالیه اعلام شکایت نکند، آیا بزه مذکور قابل تعقیب است؟

پاسخ:

بازگشت به استعلام شماره ۹۷/۱۰۳۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ به شماره ثبت وارده ۲۷۷۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۸، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفری ۲ این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: قذف از حدود الهی و تابع مقررات شرعی خاص خود است و چون برابر ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ حق الناس است، بنابراین تعقیب و اجرای مجازات قاذف منوط به درخواست مقذوف است. لیکن چون برابر ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، ارتکاب جرم میتواند موجب طرح دو دعوای عمومی و خصوصی شود و برابر ماده ۱۱ همان قانون، تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی جرم بر عهده دادستان است و ایراد قذف به کارمند دولت حین انجام وظیفه از مصادیق بارز توهین به مأمور دولت حین انجام وظیفه موضوع ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( ۱۳۷۵ است، این جرم از جرایم غیرقابل گذشت بوده و حق فردی نیست؛ در نتیجه در فرض سؤال، قاذف از این جهت میتواند مورد تعقیب قرار گیرد. بدیهی است که چنانچه کارمند مقذوف در خصوص بزه قذف، شکایت خود را مطرح و تقاضای اجرای حد قذف را داشته باشد، فقط مجازات حد قذف به مورد اجرا گذاشته میشود و مفاد ماده ۴۶ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ۱۳۸۲ نیز مؤید این نظر است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *