پلاک تفکیکی چه تفاوتی با پلاک ثبتی دارد؟

در کنار مفهوم پلاک تفکیکی ساختمان، همواره مفاهیم متعدد دیگری نیز در رابطه با ساختمان و اخذ مجوزهای مربوط به آن، مطرح شده که پروانه ساختمان، شناسنامه فنی ساختمان، پایان کار و صورت مجلس تفکیکی ساختمان، از مهمترین نمونه های این مفاهیم و اصطلاحات میباشند.

یکی از مفاهیمی که در رابطه با ساختمان مطرح شده و حتی از سوی برخی از اشخاص، با پلاک تفکیکی ساختمان اشتباه گرفته میشود، پلاک ثبتی ساختمان میباشد، در حالی که پلاک تفکیکی ساختمان و پلاک ثبتی آن، دو مفهوم جداگانه و متفاوت از یکدیگر، با شرایط دریافت متفاوت و مراحل جداگانه برای اخذ میباشند.

به موجب قوانین ثبتی و شهرداری، اراضی واقع در محدوده یک شهر، در مرحله اول، به قطعات بسیار بزرگی تقسیم میشود که به این قطعات بسیار بزرگ، بخش گفته میشود. در مرحله دوم از مراحل نحوه تعیین پلاک ثبتی، هر یک از این بخش ها، به قطعات کوچکتر تقسیم شده که این قطعات، قطعه اصلی یا قطعه مادر نامیده میشوند و به هر کدام، یک شماره اختصاص داده میشود.

سپس در مرحله بعد، این قطعات اصلی نیز به قطعات کوچکتر تقسیم شده که این قطعات کوچکتر، قطعه فرعی نام داشته و هر کدام، یک شماره اختصاصی را دارا هستند. در نهایت، همانطور که ملاحظه میشود، هر یک از قطعات کوچک فرعی، دارای یک شماره اختصاصی، با عنوان شماره فرعی و یک شماره قطعه اصلی بوده که در داخل آن قرار دارند. مجموع این دو شماره، پلاک ثبتی یک قطعه فرعی را تشکیل میدهد.

حال با توجه به توضیحات فوق، تفاوت پلاک تفکیکی ساختمان با پلاک ثبتی، مشخص و واضح میگردد؛ چرا که همانطور که گفته شد، این دو پلاک، اصولا دارای ماهیت و کاربرد متفاوت است.

پس تفاوت این دو نوع پلاک به طور خلاصه، به شرح زیر میباشد:

مهمترین و پایه ای ترین تفاوت پلاک تفکیکی ساختمان با پلاک ثبتی ، این مساله بود که پلاک ثبتی، محل قرارگیری یک ساختمان را در محدوده یک شهر، نشان میدهد؛ حال آنکه پلاک تفکیکی، مشخص کننده تعداد و محدوده واحدهای آپارتمانی داخل در یک ساختمان میباشد.

پلاک ثبتی، از دو شماره قطعه اصلی و فرعی، تشکیل شده که در سند رسمی ملک درج میشوند؛ در حالی که پلاک تفکیکی، یک شماره واحد بوده که با توجه به تعداد واحدهای تفکیک شده در یک ساختمان، از عدد ۱ شروع شده تا تعداد واحدهای آپارتمانی ساختمان ادامه دارد.

از دیگر تفاوت های پلاک تفکیکی ساختمان با پلاک ثبتی، این مساله بوده که گرفتن پلاک تفکیکی برای یک ساختمان، نشان دهنده آن است که ساختمان مزبور حتما به دو یا چند قطعه تقسیم شده است؛ در حالی که دریافت پلاک ثبتی، ممکن است برای یک ساختمان یک قطعهای، بدون آنکه تقسیم شده باشد نیز انجام گیرد.