پس از فروش مورد وکالت از ناحیه وکیل، آنچه موکلین استحقاق آن را دارند، بهای ملک به تاریخ انتقال است؛ گرچه وکیل مورد معامله را به نام خود منتقل کرده باشد؛ بنابراین دعوی مطالبه قیمت روز ملک مسموع نیست.

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۸۲۱۶۰۲۰۰۷۴۲
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۱۰/۰۷

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان ها: ۱. خانم س. س. ۲. آقای و. س. ۳. خانم ن. س. با وکالت آقای ح. ک. علیه خانم م. ب.ق. به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به رد ثمن معامله به نرخ روز ملک با جلب نظر کارشناسی مقوم به مبلغ ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال و خسارات دادرسی دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه مطابق مادتین ۲و۳ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دادگاهها فقط مجازند به دعاوی رسیدگی نمایند که دعوا برابر قانون اقامه شده باشد در حالی که در این پرونده دعوای خواهان بر طبق موازین قانونی اقامه نشده است در نتیجه قابل استماع نمی باشد توضیح اینکه وکیل خواهان به رغم اینکه خواهان ها برابر وکالت نامه های استنادی پیوست دادخواست به خوانده اختیار داده اند که به نظر و تشخیص خود میزان ثمن را معین و به فروش برساند و بر این اساس چون خوانده به شرح لایحه تقدیمی اعلام نموده که سهم خواهان ها از حاصل فروش ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد که حاضر به پرداخت این مبلغ می باشد خواهان ها قیمت روز مبیع را درخواست نموده اند که منطبق با موازین قانونی نمی باشد چه اینکه برابر ماده ۳۶۲ از قانون مدنی آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است:۱)به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود۲) عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد۳) عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید۴) عقد بیع مشتری را به تأدیه ثمن ملزم می کند مستفاد از حکم ماده مذکور این است که بایع فقط مستحق دریافت ثمن است نه مستحق دریافت قیمت روز مبیع و وکیل خواهان چون برای تعیین قیمت روز درخواست جلب نظر کارشناسی را نموده است کاملا مقصود ایشان قیمت روز مبیع بوده است که بنا به جهات مذکور چنین خواسته ای منطبق با موازین قانونی نبوده و مسموع نیست بنا به مراتب مذکور دادگاه مستندا”به مواد مذکور قرار عدم استماع دعوی صادر واعلام می د ارد رائ صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی دردادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۳۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران-ولی ا… حقیقی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی س. – و. – ن. شهرتین همگی س. باوکالت ح. ک. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۶۰۲۰۰۵۱۹ مورخه ۱۳۹۴/۷/۱۹ صادره از شعبه ۳۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته استرداد ثمن به نرخ روز راجع به پلاک ثبتی ۴۶۱/۶۹۰۱ صادر گردیده است وارد نمی باشد زیرا که با فروش مورد وکالت از ناحیه تجدیدنظرخوانده بعنوان وکیل آنچه موکلین وکالتنامه های تفویض استحقاق دارند همانا مطالبه بهای ملک به تاریخ انتقال می باشد نه نرخ روز که در مانحن فیه نیز وکیل با استفاده از وکالتنامه های اعطایی مورد معامله را بنام خود منتقل نموده است و طرح دعوی به خواسته معنونه مبنی بر مطالبه بهای ملک به نرخ روز قابلیت اجابت را ندارد از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستنداً به اول ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.
شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری – علی کرمی صادق آبادی/پژوهشگاه قوه قضاییه