پایان سهامداری در شرکت تجاری

ممکن است برایتان این پرسش مطرح باشد که به چه روش هایی یک سهامدار به ناچار یا با اراده خود از سهامداری یک شرکت خارج میشود ؟

 پاسخ

۱- اگر سهامدار، همه سهامش در شرکت را برابر مقررات قانونی و با رعایت اساسنامه شرکت به دیگری واگذار و منتقل کند از سهامداری آن شرکت خارج میشود.

۲- اگر سهام سهامدار ، بابت بدهی اش به وسیله طلبکاران، بازداشت و ضبط شود آن سهامدار از سهامداری شرکت ، خارج میشود.

۳- یا مرگ واقعی یا فرضی سهامدار حقیقی و با انحلال سهامدار حقوقی ، سهامداری آنان در شرکت نیز به پایان میرسد.

۴- در موارد خاصی که قانون تجارت و دیگر مقررات برای پرداخت باقیمانده مبلغ اسمی سهام ، ترتیبات و مهلت خاصی را برای سهامداران در نظر گرفته است اگر سهامدار به ترتیبات و مهلت های قانونی برای پرداخت باقیمانده مبلغ سهام توجه نکند این احتمال وجود دارد که سهامداری اش در آن شرکت به پایان برسد.

۵- با انحلال یا ورشکستگی شرکت و پس از ختم تصفیه، حیات یک شرکت به پایان رسیده است و در نتیجه سهامداری افراد در آن شرکت نیز به پایان میرسد.

۶- در موارد خاصی که مراجع قضایی برابر مقررات حکم بر بطلان یک شرکت بدهند سهامداری افراد در آن شرکت نیز به پایان میرسد.