پارک غیرمجاز خودرو در مشاعات آپارتمان، مصداق بزه مزاحمت ملکی است.

تاریخ رای نهایی: 
۱۳۹۳/۰۳/۲۸
شماره رای نهایی:
 ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۳

رای بدوی

حسب کیفرخواست دادسرای عمومی ناحیه چهار تهران آقای م.ش. فرزند م. متهم است به ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین و فحاشی و ایجاد مزاحمت و تصرف مشاعات موضوع شکایت آقای م.؛ دادگاه با عنایت به شکایت شاکی خصوصی، مودای شهادت شهود و گزارش نیروی انتظامی راجع به نحوه ایجاد مزاحمت به واسطه تصرف مشاعات توسط متهم و صورتجلسات تنظیمی فیمابین مالکین آپارتمان و شخص متهم و دفاعیات بلاوجه متهم و وکیل مدافع ایشان مبنی بر اینکه وی دارای حق استفاده از پارکینگ به اجازه مالک سابق وقوع بزه ایجاد مزاحمت به واسطه تصرف مشاعات به وسیله پارک کردن خودرو توسط متهم محرز است، لذا مستنداً به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری و رفع مزاحمت محکوم میگردد. و در خصوص سایر بزههای منتسب به لحاظ فقد دلیل در توجه اتهام مستنداً به ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی به برائت صادر و اعلام میگردد. رأی صادر شده حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه ۱۰۸۱ دادگاه عمومی جزایی تهران

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف. به وکالت از آقای م.ش.فرزند م. به آن قسمت از دادنامه شماره ۹۳۰۰۴۷ مورخ ۲۷/۱/۹۳ صادره از شعبه محترم ۱۰۸۱ دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن نامبرده به اتهام ایجاد مزاحمت با تصرف مشاعات به وسیله پارک کردن خودرو موضوع شکایت آقای الف. و غیره با وکالت آقای م.ع. به تحمل ۹۱ روز حبس و رفع مزاحمت محکوم گردیده است؛ با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه نظر به اینکه در مجموع ایراد و اعتراض موجه و مؤثری از ناحیه تجدیدنظرخواه به عمل نیامده که گسیختن و نقض دادنامه معترضعنه را ایجاب نماید و دادنامه اصداری نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری  ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را  با تعلیق مجازات حبس برای مدت دو سال به تجویز مواد ۴۶ و ۴۸ و ۵۱ و ۵۲ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی بدین کیفیت تأیید مینماید و چنانچه محکومعلیه ظرف مدت تعلیق مرتکب جرم عمدی جدیدی شود قرار تعلیق مجازات لغو و درباره وی اجرا خواهد شد. رأی صادره قطعی است.
  مستشاران شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران /پژوهشگاه قوه قضاییه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *