وکالت در مصالحه و سازش

 وکالت در مصالحه و سازش،وکالت در اعلام گذشت نیست

شماره دادنامه قطعی :
۹۰۰۹۹۸۲۱۴۵۳۰۰۹۲۸
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۵/۰۵/۳۱
 

رأی دادگاه بدوی

درخصوص اتهام الف. م. جعل و استفاده ازسندمجعول منتهی به کلاهبرداری بمبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۴کیفرخواست مورخه ۳/۹/۱۳۹۲ نظربه شکایت شاکیان و البته اظهارات وکیل مدافع حاکی ازجعل و برای گروهی جهت مسافرت به کشورچین که پس ازورود و احراز جعلیت ویزاهای تهیه شده ازسوی متهم بعنوان مدیروقت آژانس …. و اظهارت وکیل مدافع فقدسابقه کیفری واینکه موکل حاضربه جبران خسارت مشارالیهم (شکات)ارکان مادی بزه کلاهبرداری وقصدمشارالیه درارتکاب بردادگاه محرزنبوده لهذاضمن صدوررای بربرائت متهم درخصوص بزه کلاهبرداری به استنادماده ۱۷۷ازقانون آئین دادرسی کیفری مستندابه مواد۵۳۳و۵۳۲و۱۰و۴۷ازقانون مجازات اسلامی حکم برمحکومیت متهم بتحمل ۶ماه بابت جعل ویکسال بابت استفاده ازسندمجعول ومعدوم شدن اسنادجعلی موجودصادرو اعلام می دارد رای صادره حضوری و ظرف ۲۰روزازابلاغ قابل پژوهش درمحاکم استان می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۴۹دادگاه عمومی تهران -مهدی خلجی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. س. بوکالت ازآقای الف. م. نسبت به دادنامه شماره۴۰۱۰۰۹مورخ۹۲/۱۰/۱۵ صادره ازشعبه۱۰۴۹ دادگاه عمومی جزائی تهران که بموجب آن تجدیدنظرخواه باتهام جعل و استفاده ازسندمجعول ازبابت جعل به ۶ ماه حبس و ازبابت استفاده ازسندمجعول به یکسال حبس تعزیری و معدوم نمودن اسنادجعلی محکوم گردیده باتوجه به محتویات پرونده وملاحظه لایحه دفاعیه وکیل تجدیدنظرخواه واینکه حسب اظهارات شکات که پس ازگرفتن ویزادرکشورچین متوجه به جعلی بودن ویزاها گردیده اند که خودحکایت ازاستفاده ازسندمجعول توسط افراد غیر ازجاعل دارد فلذادادگاه این بخش ازاعتراض رانسبت به دادنامه موصوف وارددانسته و مستنداٌ به بندب ازماده ۲۵۷ ازقانون آئین دادرسی کیفری نقض و بارعایت ماده ۱۷۷ رای برائت وی را ازاستفاده ازسند مجعول صادرمینماید وامادرخصوص اتهام دیگروی مبنی برجعل ویزای دسته جمعی که وکیل تجدیدنظرخواه ومحکوم علیه که عمده دفاع خودرابراینکه ادله اثباتی وجودنداشته باتوجه به درگیری شکات درکشورچین بعلت داشتن ویزای جعلی وترجمه ویزاهای جعلی ایرادراواردندانسته وضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداٌ به بندالف از ماده ۲۲ ازقانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب آن قسمت ازدادنامه دررابطه با جعل را تایید می نماید رای صادره قطعی است.
شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار
خلیل حیات مقدم – عبدالرضا مرادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

نظر به اینکه شاکی خصوصی اعلام گذشت ننموده اند و وکالت در مصالحه و سازش نیز وکالت در اعلام گذشت نمی باشد زیرا گذشت امری غیر از مصالحه و سارش است دفتر پرونده به اجرای احکام اعاده شود تا در صورت گذشت بدون قید و شرط شکات جهت تخفیف مجازات ارسال نمایند.
شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار
خلیل حیات مقدم – عبدالرضا مرادی