هزینه های دارو و درمان ناشی از آسیب وارده به شاکی، به صورت مجزا از دیه قابل مطالبه نیست.

شماره دادنامه قطعی :
۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۰۳۲
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۱۱/۰۹

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان به نام خانم ز. علیه آقای س. دایر بر مطالبه خسارت ناشی از تصادف مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۲۴ ریال شامل هزینه های درمانی و بیکاری و هزینه هائی که باید دائماً متحمل [می ]شوند، نظر به اینکه خوانده دعوی، خواسته خواهان را قبول نداشته و اظهار داشت که خواهان دیه صدماتش را از طریق بیمه به میزان ۲۴ درصد دیه کامل دریافت می کند و با عنایت به اینکه هزینه هائی که خواهان کرده ، همان هزینه های دارو و درمان است که در دل دیه محاسبه شده و جبران می گردد. دادگاه ضمن رد خواسته های خواهان به جهت افزون نبودن مخارج از مبلغ دیه اما؛ هزینه ایاب و ذهاب خواهان که با عنایت به قبض های آژانس ارائه شده آقای س. را به پرداخت ۵۰۰/۷۱۰ تومان بابت هزینه های ایاب و ذهاب در حق خواهان محکوم می نماید و در خصوص بقیه خواسته ها خواهان به جهت افزون نبودن این خواسته از میزان دیه آن را مردود اعلام می نماید این رأی حضوری است و پس از ابلاغ به مدت ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد
🔹رئیس شعبه ۱۰۲۹ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ ستوده کلام

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۵ مورخ ۲۴/۷/۹۱ صادره از شعبه ۱۰۲۹ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخوانده خانم ز.م. به خواسته مطالبه خسارت ناشی از تصادف به میزان ۷۱۰۵۰۰ تومان بابت هزینه های ایاب و ذهاب را وارد دانسته و حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به شرح دادنامه صادر و اعلام می گردد. نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل خاص و جهات موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید، ارائه ننموده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استدلال و استنباط و انطباق با قانون ایراد و اشکالی وارد نمی باشد، فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترضٌ عنه تأیید و استوار می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۵۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/ساداتی ـ طایفی/پژوهشگاه قوه قضاییه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *