هزینه هایی را که یکی از شرکاء در مال مشاع انجام داده است، در صورتی می تواند مطالبه کند که از طرف بقیه شرکاء مأذون در اداره و هزینه کردن باشد.

شماره دادنامه قطعی :
۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۱۱۰
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۱۰/۰۳

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ت.م.، خانم ص.ح. با وکالت آقای الف.ز. به طرفیت خانم ها ف.ج.، ل.ح.، ر.ح. به خواسته مطالبه هزینه های انجام شده برای ملک مشاعی به انضمام خسارات اعم از هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل می باشد. دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت طرفین به دادرسی و بررسی محتویات اوراق پرونده و مستندات ابرازی و با مداقه در آن، نظر به اینکه مطابق مقررات قانونی طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکا خواهد بود و شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک مأذون شده است، می تواند هر عملی راکه لازمه اداره کردن است انجام دهد. علی هذا خواهان دلیلی که مأذون بر انجام عمل و هزینه کردن مال مشاعی از سوی شرکاء مشاعی باشد، به دادگاه ارائه و ابراز ننموده است و هزینه های انجام شده توسط خواهان در ملک مشاعی، به لحاظ سکونت نامبردگان در آن ملک بوده است و چون خواسته خواهان مستند به دلیل نمی باشد، با استنادبه ماده ۱۹۷قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به بی حقی خواهان ها صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری است، ظرف مدت بیست ر وز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ملکی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ت.ص.، ص.ح. با وکالت الف.ز. به طرفیت ف.ج.، ل.ج.، ر.ح. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۵۱ مورخ ۲۰/۱۲/۹۰که در دادخواست تجدیدنظرخواهی، اشتباهاً۹۰/۲۳۱ قیدشده صادره از شعبه ۱۰۸دادگاه عمومی تهران که حکم به بی حقی تجدیدنظرخواه ها به مطالبه هزینه های انجام شده برای ملک مشاع، به انضمام خسارات اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله صادرگردیده است. نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به محتویات پرونده مطابق مقررات قانونی صادرگردیده است و ادعای تجدیدنظرخواه قابل انطباق با شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ نمی باشد، لذا اعتراض نامبرده غیرموجه تشخیص و به استناد ماده ۳۵۸ قانون مذکور، ضمن رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاردادگاه/حسینی ـ احمدی/پژوهشگاه قوه قضاییه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *