هرگاه مالک یا متصرف در ملک توقیف شده تصرفی نماید که منافی توقیف ملک باشد برابر ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) قابل تعقیب کیفری است.

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۳۴۴

مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰

 

استعلام :

در خصوص اموال غیرمنقول که در اجرای احکام توقیف می گردد اگر محکومٌ علیه بعد از اینکه سند ملک در اداره ثبت بازداشت شد  در ملک دخل و تصرف کند مثلاً ملک را تخریب نماید آیا می شود ملک را توقیف یا پلمپ نمود که محکومٌ علیه به ملک تعدّی نکند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

برابر ماده ۱۱۱ قانون اجرای احکام مدنی، مال غیر منقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی حسب مورد موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل می شود، مشارالیه مکلف است ملک را همانطوری که طبق صورت تحویل گرفته، تحویل دهد و برابر ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ هرکس عالماً در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذی صلاح توقیف شده است و بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد ولو مداخله کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد. بنابر این هرگاه مالک یا متصرف در ملک توقیف شده تصرفی نماید که منافی توقیف ملک باشد برابر ماده قانونی اخیرالذکر قابل تعقیب کیفری است.