نکات کلیدی درمورد افزایش سرمایه شرکت های سهامی

  • ️ افزایش سرمایه شرکت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
  • افزایش سرمایه با موافقت اکثریت دو ثلث آرای حاضر مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر است.
  • افزایش سرمایه پس از پیشنهاد هیات مدیره و قرائت گزارش بازرس یا بازرسان به تصویب می رسد.
  • تشریفات تصویب افزایش سرمایه عبارتند از : الف) پیشنهاد هیات مدیره ب) قرائت گزارش بازرس یا بازرسان ج) تصویب مجمع عمومی فوق العاده
  • اساسنامه شرکت نمی تواند اختیار افزایش سرمایه را به هیات مدیره بدهد.
  • مجمع عمومی فوق العاده می تواند اختیار عملی افزایش سرمایه را با تعیین دو مورد به هیات مدیره واگذار کند : الف) مدت عملی شدن افزایش سرمایه که حداکثر ۵ سال می باشد ب) سقف مبلغ افزایش سرمایه .
  •  در شرکت سهامی خاص، پس از آن که مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه را به تصویب رساند مراتب از طریق انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار شرکت به اطلاع صاحبان سهام می رسد. در این آگهی مهلت پذیره نویسی نیز قید می شود.
  •  در شرکت سهامی عام پس از تصویب افزایش سرمایه توسط مجمع عمومی فوق العاده، گواهینامه حق خرید سهام از طرف شرکت صادر می شود. برای صاحبان سهام بی نام به موجب آگهی منتشره در روزنامه شرکت، به آنان مهلتی که کمتر از ۲۰ روز نباشد داده می شود تا به مراکزی که ار طرف شرکت تعیین می شود مراجعه و گواهینامه حق خرید سهام جدید را دریافت کنند، اما گواهینامه حق خرید سهام جدید برای صاحبان سهام بانام با پست سفارشی ارسال می گردد.
  • هر گاه از تاریخ تسلیم طرح اعلامیه پذیره نویسی شرکت سهامی عام ۹ ماه گذشت و افزایش سرمایه ثبت نشد، پذیره نویسان سهام جدید می توانند از مرجع ثبت شرکت ها گواهینامه ای دایر بر عدم ثبت افزایش سرمایه دریافت و به بانک مراجعه و وجوهی را که بابت پذیره نویسی پرداخته اند پس بگیرند. در این صورت هزینه ها نیز با شرکت است.